Діяльність Української Ради Обслуговування

Рада Обслуговування працює під час зібрання Української Конференції по Обслуговуванню, а також між такими зібраннями, здійснюючи контакти шляхом безпосередніх зустрічей, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного зв’язку. Рада
Обслуговування в своїй роботі спирається на адміністративну допомогу Українського Центру Обслуговування.

Рада Обслуговування повинна збиратися на свої засідання хоча б 1 раз в квартал, тоді ж можуть проходити і збори робочих груп довірених осіб.

У зібраннях Ради Обслуговування беруть участь також члени Керівництва УЦО. Рада Обслуговування – в залежності від питань, що розглядаються – може на своє зібрання запросити також інших осіб.

Рада Обслуговування для вирішення питань Товариства АА в Україні постійно взаємодіє з Правлінням УЦО АА, комітетами і службами УКО, з УЦО АА.

Рада Обслуговування повинна бути постійно поінформована про роботу Правління УЦО АА, комітетів УКО, служб і УЦО АА, а також поінформована про аналіз виконання фінансового плану за попередній рік. Члени Ради, які служать у своїх комітетах УКО, підтримують зв’язок зі службами УКО, служать у Правлінні УЦО, розсилають протоколи зібрань та інші матеріали відповідних служб усім іншим членам УРО.

Постійна турбота Ради Обслуговування – поточне інформування Товариства АА про реалізацію несення послання, а також про важливі проблеми, що виникають при цьому.

Довірені особи повинні мати підтримку усіх комітетів УКО, Українського Центру Обслуговування АА та інших служб AA. Основним принципом служби довірених осіб є опіка та натхнення всіх служб в Товаристві AA до несення послання, і турбота про духовні цінності, що випливають із Дванадцяти Традицій АА.

Члени Ради Обслуговування (довірені особи) планують основні напрямки діяльності Товариства АА в Україні, і на них лежить основна відповідальність за справи спільноти АА, фінанси АА, і за управління цими сферами.

Із Радою Обслуговування необхідно погоджувати всі ініціативи по виданню літератури, причому видання нової позиції літератури АА вимагає позитивної рекомендації Ради Обслуговування та Літературного Комітету, а також затвердження Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

Рада Обслуговування, керуючись принципами, визначеними в Положенні про Конференцію, виробляє і представляє проєкти рекомендацій, пропозицій і запитань для Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, після їх попереднього обговорення у відповідних комітетах УКО. Цей принцип повинен дати можливість вироблення спільної позиції щодо поданих питань. Тільки в разі повного збігу думки (або при невеликих розбіжностях) Ради Обслуговування та відповідних комітетів УКО, рекомендації та рішення направляються до порядку денного Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

Рада Обслуговування може направляти на адресу УКО питання по кожній справі, що стосується Товариства АА.
Рада Обслуговування представляє УКО людей, обраних для служби в Раді Обслуговування (довірених осіб-алкоголіків, довірених осіб-неалкоголіков і національних делегатів) з проханням про затвердження вибору. УРО АА затверджує голів комітетів.

Рада Обслуговування щороку в термін не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, приймає проєкт плану робіт (Програму дій Національної Служби) на наступний рік. В рамках цих проєктів планів визнаються затвердженими на Раді Обслуговування плани, вироблені робочими групами довірених осіб та комітетами УКО, разом з оцінкою вартості планованих заходів. Вироблений таким чином проєкт плану робіт Рада Обслуговування направляє в УЦО АА з метою врахування його (проєкту плану робіт) в проєкті фінансового плану (бюджету) УЦО АА на наступний рік. У разі необхідності Рада Обслуговування може скорегувати вироблений проєкт плану робіт на наступний рік. Рада Обслуговування, спільно з УЦО АА, представляє учасникам УКО основні положення проєкту плану заходів на наступний рік.

Рада Обслуговування приймає та рекомендує Конференції по Обслуговуванню АА в Україні проєкт фінансового плану (бюджет) УЦО АА на наступний рік.

Рада Обслуговування кожен раз займає позицію по проєктам рекомендацій, і питань, порушених комітетами УКО, повідомивши про цю позицію відповідний комітет.

Рада Обслуговування співпрацює з Організаційним Комітетом в підготовці програми зібрання УКО, в тому числі в зборі питань від членів Товариства АА і рекомендацій до розгляду тих з них, які мають або можуть мати серйозний вплив на справи Товариства АА. Такі питання будуть предметом розгляду на засіданні комітету під час найближчого зібрання Конференції з Обслуговування АА в Україні, і повинні бути розіслані в регіони для обговорення не пізніше, ніж за 3 місяці до цього засідання. Постійна турбота Ради Обслуговування – стежити за тим, щоб всі отримали відповідь на свої порушені питання.

Рада Обслуговування співпрацює з УЦО АА і відповідними комітетами УКО (в рамках предмета їх діяльності) в підготовці Всеукраїнського Ювілейного Форуму АА (в тому числі в утвердженні девізу, логотипу та програми Форуму) та інших зборів і зустрічей всеукраїнського характеру (в тому числі затвердження місця і теми зустрічі).

Для вирішення справ Товариства АА Рада Обслуговування може створювати групи довірених осіб. Кожна робоча група вибирає свого голову. Голова УРО має право голосу в будь-якій робочій групі довірених осіб, при цьому не належить індивідуально до жодної з них. Співробітники УЦО АА мають право участі (і голоси) в робочих групах довірених осіб. До робочих груп можуть залучатися добровільні помічники (волонтери, експерти та інші), робоча група сама вирішує надавати або ні право голосу добровільним помічникам. Рекомендації кожної робочої групи довірених осіб повинні розглядатися і прийматися всією Радою Обслуговування. Робочі групи довірених осіб можуть складати проєкт плану своєї діяльності, що вимагає фінансових витрат. Проєкти таких планів робочі групи довірених осіб складають у термін не пізніше, ніж за 3 тижні до засідання Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, в формі проєкту рекомендації, додавши до цього проєкту попередній кошторис пропонованих заходів. Ці проєкти повинні бути розглянуті на Раді Обслуговування. Після схвалення членів комітету ці проєкти вносяться в план роботи Української Ради Обслуговування на наступний рік. Члени Ради Обслуговування беруть участь в регіональних Конференціях, всеукраїнському та регіональних форумах АА, у всеукраїнських семінарах, у зустрічах з друзями АА, інформаційних зборах АА, відповідно до пропозицій голови Ради Обслуговування.

Рада Обслуговування відповідає і слідкує за виконанням Програми дій Національної Служби, бюджету УЦО АА та інших рішень Конференції з Обслуговування АА в Україні.

Рада Обслуговування складає звіти (протоколи) своїх зібрань, і направляє їх в комітети УКО і УЦО АА.

Рада Обслуговування звітує про свою діяльність учасникам Конференції.

Відносини та співпраця Української Ради Обслуговування АА з Українською Конференцією по Обслуговуванню АА, Правлінням і Українським Центром Обслуговування AA, Комітетами Української Конференції по Обслуговуванню АА та зі службами АА в світі.

Українська Конференція по Обслуговуванню, будучи голосом Товариства АА в Україні, виробляє рекомендації для Української Ради Обслуговування АА, Правління Українського Центру Обслуговування АА та Українського Центру Обслуговування AA з усіх питань, пов’язаних із здійсненням головної мети Товариства АА, яка витікає з V традиції.

Для досягнення цієї мети прийнятий принцип, який говорить, що рішення, прийняті принаймні двома третинами голосів членів УКО, які беруть участь в голосуванні, будуть вважатися обов’язковими для Української Ради Обслуговування АА, Правління Українського Центру Обслуговування АА та Українського Центру Обслуговування AA.

Комітети УКО представляють свої думки щодо проектів рекомендацій, а також з питань і проблем, порушених на Українській Конференції по Обслуговуванню або Українській Раді Обслуговування.

Конференція по Обслуговуванню АА в Україні співпрацює з всесвітніми і європейськими службами АА, і національними спільнотами AA через національних делегатів, довірених осіб, а також Український Центр Обслуговування AA.
Зарубіжні контакти координуються Українською Радою Обслуговування.