Конференція по Обслуговуванню (КО) регіону АА

Конференція по Обслуговуванню (КО) АА регіону при розгляді питань своєї діяльності та прийнятті рішень керується 12 Традиціями Анонімних Алкоголіків, 12 Концепціями для Всесвітньої Служби, діючими Положенням про Конференцію АА в даному регіоні.

Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в регіоні є неформальною угодою між Анонімними Алкоголіками і їх службами, яке визначає, як повинні виглядати обслуговування і функціонування АА в регіоні. Положення про Конференцію не є правовим актом, а лише набором рекомендованих до застосування принципів і договірних правил, що виникли в результаті досвіду, навичок і способів дії АА, спираючись на які Товариство АА в регіоні може функціонувати як єдине ціле. Положення про Конференцію регіону може бути змінено тільки під час зібрання Конференції, якщо принаймні 3/4 голосів голосуючих членів КО регіону (при збереженні кворуму) висловляться на користь необхідності змін.

Склад.

До складу Конференції по Обслуговуванню регіону входять:
1) довірена особа-алкоголік (класу «B») та/або її заступник;
2) довірена особа-неалкоголік (класу «А») та/або її заступник;
3) національні делегати (I і II терміну) на Європейське і Світове Зібрання АА, якщо вони обрані УКО АА від даного регіону;
4) до чотирьох делегатів (по одному в кожен комітет) на Українську Конференцію по Обслуговуванню та/або їх заступники;
5) координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі (МПВ), якщо він обраний УКО АА від даного регіону;
6) Виконавчий редактор журналу «Джерело», якщо він обраний УКО АА від даного регіону;
7) Голова РО регіону;
8) Представники груп регіону, а також представники служб, які створює сам регіон.

Конференція по Обслуговуванню, Рада Обслуговування регіону за власною ініціативою або на прохання структури регіону, може запросити для участі в Конференції друзів АА, а також фахівців, експертів і професіоналів, із правом дорадчого голосу. 1-6 є також членами УКО АА; вимоги до членів УКО АА, вибори, терміни повноважень і ротація будуть описані далі.

Вимоги до членів КО АА регіону (7, 8), вибори, терміни повноважень і ротація описані в Положенні про Конференцію даного регіону АА або визначаються відповідними рішеннями Конференції, або структурними підрозділами даного регіону.

Зібрання Конференції по Обслуговуванню АА регіону і її основні процедури.

Конференція по Обслуговуванню являє собою форум для об- міну досвідом, думками, а також для обговорення усіх представлених питань, що стосуються AA регіону та країни.

Конференція по Обслуговуванню АА регіону працює протягом всього року і збирається щорічно за 30 днів або раніше до зібрання Української Конференції по Обслуговуванню, яка збирається традиційно в травні місяці. Місце, дату, час проведення, програму та інші організаційні питання визначає сам регіон і повідомляє про це УРО АА через довірену особу регіону. Якщо складається ситуація, при якій не можливо провести зібрання Конференції у встановлену дату (форс мажор), Конференцію слід перенести або можна провести за допомогою Інтернету і по скороченій програмі; рішення про такі зміни приймає РО АА регіону, також довіреній особі регіону необхідно проінформувати УРО та УЦО АА; в протоколі Конференції необхідно вказати систему комунікації (Skype, Zoom або інша), яка використовувалася.

Регіони АА України можуть скликати позачергові Конференції згідно вимог Положення про Конференцію даного регіону АА, або скликаються за відповідними рішеннями Конференції, або структурних підрозділів даного регіону.

Відповідальність за організацію зібрання Конференції по Обслуговуванню несуть голова РО та довірена особа регіону. Програму зібрання Конференції розробляє та затверджує, а також готує (збирає та роздруковує у необхідній кількості) документи і матеріали (тека делегата) Рада Обслуговування регіону. Витрати на проведення Конференції покриваються за рахунок груп регіону; після проведення зібрання КО відповідні служби регіону складають фінансовий звіт. Безпосередньо перед зібранням Конференції проводиться реєстрація учасників, за яку несе відповідальність голова Ради Обслуговування регіону, він же на початку Конференції оголошує список зареєстрованих членів КО та її гостей.

Веде збори Конференції по Обслуговуванню регіону група ведучих у складі:
а) ведучий КО – рекомендується, щоб роботу ведучого Конференції виконували члени КО регіону або члени УКО після закінчення їх терміну служби. Також РО регіону може запросити провести Конференцію представників служб інших регіонів АА України або членів УКО АА.
б) голова Ради Обслуговування – як заступник ведучого; в) довірена особа регіону – як заступник ведучого.

Конференція шляхом відкритого голосування затверджує особовий склад Секретаріату та Лічильної Комісії, запропонований РО регіону. Бажано, щоб до складу Секретаріату входив голова РО, оскільки він несе відповідальність за складання протоколу Конференції; до Лічильної Комісії запрошуються учасники зібрання Конференції, які не є її членами (гості). КО регіону може шляхом відкритого голосування утворювати інші комісії і робочі групи, необхідні для належної роботи Конференції.

Конференція по Обслуговуванню регіону заслуховує звіти голови Ради Обслуговування АА регіону, звіти комітетів і служб регіону, звіти довіреної особи від регіону в УРО АА та делегатів до комітетів і служб УКО АА. Члени КО можуть ставити запитання щодо звітів.

Конференція по Обслуговуванню регіону заслуховує, якщо висловлює необхідність, інформаційні повідомлення від представників груп про справи і потреби груп та про реалізацію основної мети Товариства – донесення ідей АА до тих алкоголіків, які все ще страждають.

Конференція АА в регіоні вибирає (або підтверджує повноваження):
1) до чотирьох делегатів до Національної Служби АА (для роботи в Комітетах УКО) та їх заступників;
2) кандидата в довірені особи-алкоголіки та його заступника;
3) кандидата в довірені особи-неалкоголіка;
4) кандидата в національні делегати I терміну по парних роках;
5) представників у служби УКО АА (Редколегія журналу
«Джерело» та служба несення послання в місцях позбавлення волі);
6) представників в регіональні служби.

Вибори кандидата в довірені особи-алкоголіки та його заступ- ника, вибори кандидата в довірені особи-неалкоголіки, вибори кандидата в національні делегати I терміну, вибори делегатів до Національної Службу АА (для роботи в Комітетах УКО) і їх заступників, вибори представників у служби УКО АА (Редколегія журналу «Джерело», служба несення послання в місцях позбавлення волі), вимоги до них, процедура виборів, термін повноважень, ротація, їх обов’язки детально будуть описані у наступних главах цієї книги.

Слід зауважити, що рішенням ХХІ Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, яка відбулася у 2019 році, делегатів до Національної Служби АА (для роботи в Комітетах УКО) обирають регіональні КО; до цього регіони обирали кандидатів у делегати, а затверджувала їх УКО АА. Таким чином регіони АА беруть більш активну участь у формуванні складу УКО АА та Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA» (ГО «УЦО АА»).

Вибори представників в регіональні служби відбуваються за Положенням про Конференцію даного регіону АА або за відповідними рішеннями Конференції, або структурними підрозділами даного регіону.

КО обговорює і приймає рішення про плани роботи на рік служб регіону (фінансовий план, семінари, інформаційні зустрічі тощо), про інші важливі для регіону питання.

Конференція по Обслуговуванню приймає (або відхиляє) пропоновані зміни до «Положення про Конференцію АА регіону».

Конференція приймає рішення більшістю 2/3 голосів, якщо пропозицій по питанню, яке розглядається Конференцією два і більше, то голосування відбувається згідно з процедурою 3-го завіту або, за згодою Конференції, рейтинговим голосуванням.

У Конференції можуть брати участь спостерігачі з інших країн, з інших регіонів АА України, з УЦО АА. За рішенням зібрання КО у Конференції можуть брати участь гості з правом дорадчого голосу або без нього.
Під час проведення Конференції по Обслуговуванню може відбуватися Конференція ГО «Інтергрупа», якщо у даному регіоні є така Громадська організація.

Конференція регіону АА веде протокол свого зібрання. Бажано складати протокол по ходу Конференції одразу на електронний пристрій (ноутбук). При внесенні до протоколу результатів голосування голова РО допомагає секретарю (слідкує за правильністю відображення результатів). Готовий протокол Конференції по Обслуговуванню затверджує Рада Обслуговування на най- ближчому зібранні РО і розсилає остаточний протокол групам регіону і усім членам Конференції свого регіону. Довірена особа регіону робить витяг з протоколу КО, в якому міститься інформація про вибори кандидатів і делегатів у Національні Служби та вибори голови РО регіону, а також заповнює анкету служб (глава 4), і висилає їх по електронній пошті в УРО і УЦО АА.