Положення про фінансовий комітет конференції з обслуговування АА в Україні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про Фінансовий комітет (далі «Положення») – це основний документ, який регламентує діяльність Фінансового комітету Конференції по Обслуговуванню АА в Україні (далі «Комітет») і який визначає місце у структурі обслуговування Товариства АА України, компетенцію, порядок функціонування.

1.2. Комітет діє на основі рішень Конференції по Обслуговуванню АА в Україні (УКО АА), Української Ради Обслуговування АА (УРО АА) у тісній співпраці з іншими службами АА в Україні.

1.3. У своїй діяльності Комітет керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Концепціями всесвітньої служби АА, положеннями про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні і про Роботу Національної Служби АА в Україні, Стату- том ГО «УЦО АА» та чинним законодавством України.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1. Метою Фінансового комітету є сприяння Українській Конференції по Обслуговуванню АА у здійсненні її основної мети

– донесення ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають.

2.2. Діяльність Комітету полягає у наступному:

— розробка бюджету УЦО АА (спільно з Правлінням УЦО АА) і подання бюджету для затвердження в Українську Раду Обслуговування та на Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні;

— складання рекомендацій УРО, УЦО АА, Ревізійній комісії УЦО АА стосовно здійснення фінансової діяльності та окремих заходів, які випливають із 7-ї традиції АА та спрямовані на задовольняння, потреб Товариства АА;

— здійснення моніторингу фінансової діяльності УЦО АА та дотримання посадовими особами УЦО АА чинного законодавства України;

— співпраця з Ревізійною комісією УЦО АА у випадку порушень фінансової діяльності УЦО;

— проведення інформаційних заходів з урахуванням рекомендацій щодо виконання 7-ї традиції АА;

— аналіз фінансових оборотів УЦО АА, пропозиція найбільш прийнятних для УЦО фінансових можливостей діяльності для забезпечення подальшого функціонування структури АА;

— збір досвіду та поширення рекомендацій щодо розвитку фінансових комітетів регіональних структур обслуговування АА в Україні;

— розгляд та підтримка усіх пропозицій щодо фінансування проектів по нанесенню ідей АА;

— інформування груп АА в Україні про рішення Фінансового комітету УКО, заходів щодо фінансової діяльності АА в Україні;

— широке інформування всього Товариства АА в Україні про діяльність в дусі VII Традиції АА;

— підготовка в електронному вигляді щоквартального інформаційного бюлетеня про фінансову діяльність АА в Україні і його розсилка на електронні адреси регіональних структур АА в Україні.

3. КОМПЕТЕНЦІЇ КОМІТЕТУ

3.1. Виконання рішень УКО та УРО АА.

3.2. Комунікація та взаємодія з УРО АА, УЦО АА та іншими структурами Конференції з метою надання пропозицій щодо підготовки до проведення форумів, Конференцій, круглих столів зі ЗМІ, лікувальними установами, соціальними службами тощо, а також інших заходів Національної Служби АА в Україні .

3.3. Розгляд та розробка пропозицій та рекомендацій, що стосуються фінансових справ АА в Україні, і висування їх для розгляду в УРО АА та на Конференції по Обслуговуванню.

3.4. Здійснення контактів зі структурами світового обслуговування АА з метою отримання необхідного досвіду і вирішення проблемних питань, що виникають при виконанні Комітетом своїх функцій.

4. СКЛАД КОМІТЕТУ

4.1. До складу Комітету входять:

4.1.1. делегати у Фінансовий комітет УКО АА (або їх заступники) по одному від кожного регіону АА України, обрані на три роки регіональними Конференціями АА України і представлені на Конференції по Обслуговуванню АА в Україні;

4.1.2. члени Української Ради Обслуговування (узгоджує УРО АА);

4.1.3. члени Української Конференції по Обслуговуванню(узгоджує УРО АА);

4.1.4. добровільні помічники з правом дорадчого голосу.

4.2. Комітет складається не менше трьох осіб. В склад Комітету входять люди, які мають досвід служіння у регіональних структурах АА, досвід роботи у сфері фінансів та прагнуть своєю службою сприяти ефективній діяльності Комітету.

4.3. Для вузько направленої роботи можуть запрошуватися сторонні фахівці, які мають необхідні навички та досвід.

4.4. Комітет на першому своєму зібранні після Конференції по Обслуговуванню зі свого складу простою більшістю голосів обирає голову Комітету, заступника голови та секретаря.

4.4.1. Голова Комітету. Комітет, ґрунтуючись на принципі ротації в службі, обирає зі свого складу голову, яким повинен бути делегат, який має попереду принаймні рік терміну служби і представляє його Українській Раді Обслуговування для затвердження. Ефективна діяльність Комітету залежить від активності, діловитості, організаційних здібностей його голови; він несе відповідальність за роботу Комітету. В обов’язки голови входить організація і проведення зборів Комітету; він збирає Комітет, пропонує порядок денний, враховуючи при цьому побажання інших членів Комітету, слідкує за регламентом зборів, підраховує голоси при голосуванні, допомагає секретарю складати протокол зборів, запрошує гостей, пропонує дату наступних зборів. Він відповідає за роботу електронної пошти Фінансового комітету, розсилає протоколи зборів електронною поштою на адресу УРО, інших комітетів і служб УКО, а також в Український Центр Обслуговування АА. Голова складає звіти (в звіти можуть бути додані пропозиції та рекомендації Комітету) та звітує про діяльність Фінансового комітету на Конференції по Обслуговуванню і квартальних зборах УРО АА (за запрошенням Ради).

4.4.2. Заступник голови Комітету виконує обов’язки голови коли той по тій чи іншій причині не може виконувати свої обов’язки, як на короткий термін, так і на довгий – коли голова Комітету зовсім припиняє свою діяльність.

4.4.3. Секретар Комітету складає протоколи зборів та розсилає їх електронною поштою усім членам Комітету. Зберігає всю інформацію про діяльність і рішення Фінансового комітету. Секретарем Комітету може бути співробітник УЦО або довірена особа, а також будь-який член Комітету, обраний самим Комітетом.

4.5. Член УРО АА (довірена особа), відповідальний за роботу у Комітеті, займається координацією роботи Комітету з УРО, може представляти Комітет на зібраннях Ради Обслуговування та здійснює зв’язок з іншими структурами обслуговування АА Україні.

4.6. У разі необхідності на зібрання Комітету можуть запрошувати представники груп, окремі члени АА, члени інших обслуговуючих структур, в тому числі члени УРО і УЦО АА.

5. ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Рішення про створення та припинення діяльності Комітету приймає Українська Конференція по Обслуговуванню АА.

5.2. Кандидатура голови Комітету затверджується членами УРО АА голосуванням не менш ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів УРО АА.

5.3. При обранні голови Комітету та членів Комітету за основу повинно братися досвід у служінні у регіональних структурах АА, термін тверезості, професійні навички та інші спеціальні здібності, необхідні членам Комітету для здійснення своїх повноважень.

5.4. Бажано рекомендувати у члени Фінансового комітету людей, які відповідають наступним вимогам:

5.4.1. Термін тверезості – 3 роки;

5.4.2. Активна участь у служінні скарбника в групі, в Інтергруп І, в регіональному Фінансовому комітеті;

5.4.3. Освіта, досвід діяльності у фінансовій, економічній, юридичній сферах та у сфері діяльності неприбуткових організацій;

5.4.4. Знання та практичне застосування 12 Традицій АА і 12 Концепцій для всесвітньої служби;

5.4.5. Знайомство з Положеннями про Конференцію і Національну Службу АА України, зі Статутом ГО «УЦО АА»;

5.4.6. Знання і розуміння найважливіших потреб Товариства АА, знання структури АА.

5.4.7. Навички вправного користування комп’ютером та інтернет-технологіями, наявність відповідних технічних засобів;

5.4.8. Толерантність, витримка, комунікабельність, бажання бути корисним Товариству АА.

5.5. Членство у Фінансовому комітеті повинно підтверджуватися протоколами регіональних Конференцій по Обслуговуванню та УРО АА.

6. ЗІБРАННЯ КОМІТЕТУ

6.1. Зібрання Комітету проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, а також у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці. Зібрання Комітету в Інтернеті традиційно проводяться один раз у місяць; дату, час, періодичність, засоби комунікації таких зборів встановлює Комітет.

6.2. Порядок денний зібрання визначає голова Комітету. Будь який член Комітету має можливість запропонувати до порядку денного свої питання. За взаємною згодою членів Комітету по- вістка зібрання може бути змінена і доповнена. При необхідності Комітет може відмовитися від обговорення питань, включених до порядку поточного зібрання, на користь найбільш пріоритетних на даний момент питань.

6.3. Зібрання Комітету скликається головою Комітету або за ініціативою членів Комітету та УРО. Голова Комітету та члени Комітету можуть вимагати скликання зібрання Комітету поза планом його роботи.

6.4. Інформування про проведення зібрання Комітету проводиться не пізніше, ніж за три дні до дати проведення зібрання шляхом, узгодженим членами Комітету. Всім членам Комітету, а також запрошеним на зібрання розсилається порядок денний.

6.5. Зібрання Комітету веде голова Комітету. Протокол зібрання веде секретар Комітету. У ході зібрання заслуховуються і відображаються у протоколі думки та пропозиції, представлені членами Комітету та запрошеними особами.

6.6. За підсумками зібрання оформляються рішення (рекомендації) Комітету, які передаються в УРО АА, а також іншим комітетам, службам і групам, зацікавленим в даних рішеннях (рекомендаціях). Рішення (рекомендації) відображають думку Комітету в цілому. Якщо думки членів Комітету не збігаються, то окремі думки повинні бути вказані.

7. ВЗАЄМОДІЯ КОМІТЕТУ З ГРУПАМИ І СЛУЖБАМИ АА В УКРАЇНІ

7.1. Групи АА, а також структури з обслуговування Товариства АА в Україні можуть зв’язатися з головою Комітету або будь- яким членом Комітету з пропозицією розглянути питання, що відноситься до компетенції Комітету. Таке питання може бути розглянуто на найближчому запланованому зібранні Комітету, або на спеціально скликаному зібранні Комітету.

7.2. Структури обслуговування АА Україні повинні інформувати Комітет про всі значні зміни, що стосуються питань компетенції Комітету.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення затверджується рішенням УРО та Української Конференції по Обслуговуванню АА. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на зібранні Комітету з наступним затвердженням УРО АА та черговою Конференцією по Обслуговуванню.

8.2. Вся інформація про діяльність та рішення Комітету повинна зберігатися у секретаря Комітету та секретаря УРО АА.

8.3. Положення про Фінансовий комітет УКО АА було прийняте рішенням ХХІІІ КонференціЇ по Обслуговуванню АА у Україні … травня 202_ року.