Положення про інформаційний комітет конференції з обслуговування АА в Україні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Інформаційний Комітет Конференції по Обслуговуванню АА в Україні (далі «Положення») є основним документом, який регламентує діяльність Інформаційного Комітету Конференції (далі «Комітет») і який визначає місце цього органу в структурі обслуговування Спільноти АА в Україні, питання його компетенції, порядок формування, склад і принципи функціонування.

1.2. Інформаційний Комітет Конференції по Обслуговуванню АА в Україні створено на базі Інформаційного Комітету УРО АА, створеного відповідно до рішення 13-ї робочої Конференції по Обслуговуванню АА, і є його повним правонаступником. Інформаційний Комітет УРО АА при цьому припинив існування. Інформаційний Комітет є невід’ємною частиною Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

1.3. Комітет є обслуговуючим органом, які не виконують управлінських функцій. Займається всією сукупністю справ, пов’язаних із інформування громадськості, ЗМІ, співпрацею з організаціями поза АА, для єдиною і головної мети Товариства АА, створений згідно з V Традицією АА.

Діяльність Комітету спрямована на забезпечення потреб Співдружності АА в Україні і здійснюється на підставі рішень Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, УРО АА, в тісній співпраці із Всеукраїнськими та регіональними структурами обслуговування, а також із Всесвітніми структурами обслуговування АА.

1.4. Комітет готує і втілює в життя рішення Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, УРО АА, які стосуються його діяльності, і звітує перед Конференцією, готує інформаційні повідомлення про свою діяльність для засідань УРО АА.

1.5. У своїй діяльності Комітет керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Принципами Всесвітнього Служіння АА, статутними документами і положеннями, прийнятими Конференцією, рішеннями УРО АА і цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1. Основними завданнями Комітету є:

— підготовка і проведення інформаційних заходів, затребуваних Співдружністю АА в Україні;

— постійна інформаційна підтримка діяльності Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, УРО АА і АА в Україні в цілому.

2.2. Напрямки діяльності Комітету:

— налагодження та підтримка контактів, забезпечення проведення інформаційних зібрань зі співробітниками:

• лікувальних установ (які спеціалізуються на алкоголізмі);

• органів внутрішніх справ;

• пенітенціарної служби та слідчих ізоляторів;

• релігійних організацій;

• сфери освіти (вищих і середніх навчальних закладів);

• соціальних служб;

• реабілітаційних центрів;

• притулків;

• ЗМІ;

• органів державного управління;

— співпраця із іншими спільнотами в Україні, які працюють за Програмою 12 Кроків;

— організація та обслуговування інформаційного телефону (гарячої лінії) АА в Україні;

— інформаційна підтримка сайту АА в Україні, постійне оновлення оголошень про події і проведення заходів АА в Україні та інших країнах;

— постійне оновлення інформації про адреси груп АА в Україні, періодичність проведення зібрань, контактні телефони;

— підготовка в електронному вигляді щоквартального інформаційного бюлетеня про діяльність АА в Україні і розсилка на електронні адреси Регіонів і груп АА;

— створення і підтримка календаря всеукраїнських та регіональних заходів АА;

— збір інформації про досвід регіональних структур АА в Україні по інформуванню громадськості;

— реагування на випадки порушення членами АА анонімності в спілкуванні із засобами масової інформації та організаціями поза АА;

— інформаційна підтримка семінарів з вивчення досвіду інформування громадськості про діяльність АА і по обміну досвідом між українськими та зарубіжними структурами обслуговування АА;

— інформаційна підтримка щодо проведення заходів під патронатом АА в регіонах;

— організація та ведення архіву матеріалів АА в Україні (в електронному вигляді) з метою збереження і використання накопиченого досвіду.

3. СКЛАД КОМІТЕТУ

3.1. До складу комітету входять (із правом голосу) по одному представнику від регіональних структур обслуговування (Київського, Волинського, Полтавського, Придніпровського, Захід- но-Українського та Східно-Українського Регіонів АА), а також будь-які інші члени Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, які виявили бажання працювати в даному комітеті. Членами Комітету з правом дорадчого голосу можуть бути будь-які інші анонімні алкоголіки, які бажають працювати в Інформаційному Комітеті і мають відповідний досвід, в тому числі строк тверезості (за умови згоди членів ІК, висловленого шляхом голосування).

3.2. До роботи за напрямками діяльності Комітету можуть залучатися сторонні фахівці, які обов’язково володіють необхідною професійною кваліфікацією.

3.3. Голова Комітету займається координацією роботи членів Комітету, представляє Комітет на Конференції та здійснює зв’язок з іншими структурами обслуговування АА в Україні.

3.4. У разі необхідності на засідання Комітету можуть запрошувати представники Регіонів АА, груп АА, окремі члени АА, члени інших обслуговуючих структур, в тому числі – члени УРО АА.

3.5. Функції заступника голови і секретаря Комітету можуть виконувати будь-які члени Комітету, обрані самим Комітетом. Голова Комітету обирається членами Комітету та затверджується УРО АА.

3.6. Комітет для вирішення певних питань може утворювати робочі групи та підкомітети, порядок функціонування яких визначається членами Комітету.

4. ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ

4.1. Рішення про створення (відтворення) або припинення діяльності Комітету приймає виключно Конференція по Обслуговуванню АА в Україні.

4.2. Кандидатура Голови Комітету затверджується членами УРО АА шляхом голосування, при більшості не менше, ніж 2/3 голосів від загального числа членів УРО АА.

4.3. При обранні Голови Комітету і висунення на роботу в Ко- мітет членів АА повинен враховуватися їх досвід служіння в структурах АА і термін тверезості.

5. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Засідання Комітету проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, а також у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Комітету скликаються Головою Комітету або за спільною ініціативою членів Комітету та УРО. Голова Комітету може вимагати скликання засідання Комітету поза планом його роботи.

5.2. Із огляду на географічну розмежованість місцезнаходження членів Комітету та УРО, передбачається більшу частину роботи з координації дій та підготовки зібрань Комітету виконувати за допомогою електронної пошти та інтернету.

5.3. Порядок денний засідання визначає Голова Комітету. Будь-який член Комітету має можливість запропонувати до порядку денного свої питання. За взаємною згодою членів Комітету порядок денний засідання може бути змінено і доповнено. При необхідності Комітет може відмовитися від обговорення питань, включених до порядку поточного засідання, на користь найбільш пріоритетних на поточний момент питань.

5.4. Засідання Комітету веде Голова Комітету. Протокол засідання веде Секретар Комітету. Під час засідання заслуховуються і відображаються в протоколі думки, представлені членами Комітету та  запрошеними особами.

5.5. За підсумками засідання оформляються рішення (рекомендації) Комітету, які представляються Конференції з Обслуговування АА в Україні, в УРО АА, а також іншим комітетам, службам та групам, зацікавленим у даних рішеннях (рекомендаціях). Рішення (рекомендації) висловлюють думку Комітету в цілому. Якщо думки членів Комітету не збігаються, то особливі думки повинні бути вказані.

5.6. Засідання Комітету відкриті, на них можуть бути присутніми запрошені і спостерігачі.

Допускається надання їм слова при необхідності і згоді веду- чого засідання Комітету. Засідання Комітету вважається правомочним розглянути порядок денний, якщо на ньому присутні не менше трьох його членів.

6. ВЗАЄМОДІЯ КОМІТЕТУ З ГРУПАМИ І СЛУЖБАМИ АА В УКРАЇНІ

6.1. Члени АА, які не є членами Комітету, а також будь-які структури з обслуговування Спільноти АА в Україні можуть виходити на Голову Комітету або будь-якого члена Комітету із пропозицією розглянути будь-яке питання, що відноситься до компетенції Комітету. Таке питання може бути розглянуто або на найближчому запланованому засіданні Комітету, або на спеціально скликаному засіданні Комітету.

6.2. Органи обслуговування АА в Україні інформують Комітет про всі суттєві зміни, які стосуються питань компетенції Комітету.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується рішенням УРО АА і (або) Конференції з Обслуговування АА в Україні. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на засіданні Комітету з наступним затвердженням УРО АА і (або) Конференції з Обслуговування АА в Україні.

7.2. Вся інформація про діяльність та рішення Комітету повинна зберігатися у Секретаря Комітету і архіві УРО АА.