Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні

Вступ

1. Найвищі повноваження в межах Співтовариства АА мають групи АА. Проте, для того, щоб Спільнота могла ефективно функціонувати, групи передають частину своїх повноважень обраним представникам служб. Таким чином, повноваження служб АА завжди повинні спиратися на колективну свідомість всього нашого Товариства, перед яким ці служби несуть головну відповідальність.

2. Конференція по Обслуговуванню АА в Україні, іменована надалі Української Конференцією по Обслуговуванню (скорочено УКО), є активним і ефективно діючим виразником свідомості всього нашого Товариства.

3. Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні, іменоване в подальшому Положення про Конференцію, є неформальною угодою між Анонімними Алкоголіками і їх службами, яке визначає, як повинні виглядати обслуговування і функціонування АА в Україні.

4. Українська Конференція по Обслуговуванню не зареєстрована офіційно, а Положення про Конференцію не є правовим актом, а лише набором рекомендованих до застосування принципів і договірних правил, що виникли в результаті досвіду, навичок і способів дії АА, спираючись на які Спільнота АА в Україні може функціонувати як єдине ціле.

5. Для правомочності Української Конференції по Обслуговуванню встановлений кворум (наявність необхідної кількості присутніх), необхідний для її роботи і прийняття рішень, які мають обов’язкову силу, в розмірі двох третин від кількості делегованих регіонами АА членів УКО, визначених у розділі II Положення про Конференцію.

6. Традиційно, рішення Української Конференції по Обслуговуванню, які набирають не менше двох третин голосів голосуючих членів УКО (при збереженні кворуму), повинні розглядатися як обов’язкові для Української Ради Обслуговування, Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА», комітетів УКО та інших служб. При простій більшості голосів вони мати- муть силу лише рекомендацій.

7. Положення про Конференцію може бути змінено тільки під час зібрання Конференції, якщо принаймні три чверті голосів голосуючих членів УКО (при збереженні кворуму) висловилися на користь необхідності змін.

8. Українська Конференція по Обслуговуванню — опікун служб АА, і в той же час вона не є і ніколи не може стати владою для Товариства Анонімних Алкоголіків. В цьому суть Положення про Конференцію.

I. Мета Української Конференції по Обслуговуванню. 

1.Метою Української Конференції по Обслуговуванню є донесення ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають.

II. Склад Української Конференції по Обслуговуванню.

1. До складу Української Конференції по Обслуговуванню входять:

1) не більше, ніж по одній довіреній особі-алкоголіку (класу «B») від кожного регіону АА в Україні;

2) не більше, ніж по одній довіреній особі-неалкоголіку (класу «А») від кожного регіону АА в Україні;

3) два національних делегата (I і II терміну) на Європейське і Світове Зібрання АА, обраних з числа кандидатів, запропонованих регіонами АА в Україні;

4) до чотирьох делегатів (по одному в кожен комітет) на Українську Конференцію по Обслуговуванню від кожного регіону АА в Україні, іменованих надалі делегатами, обраних на регіональних Конференціях;

5) голова Правління Громадської організації «Український Центр Обслуговування Анонімних Алкоголіків», далі УЦО АА;

6) Директор УЦО АА;

7) співробітники офісу УЦО АА, які беруть участь в роботі комітетів УКО;

8) Виконавчий редактор журналу «Джерело»;

9) координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі.

2. Українська Конференція по Обслуговуванню і Українська Рада Обслуговування, за власною ініціативою або на прохання комітету УКО, може запросити для участі в Конференції друзів АА, а також фахівців, експертів і професіоналів, з правом дорадчого голосу.

III. Відносини між Українською Конференцією по Обслуговуванню і Спільнотою AA.

1. Українська Конференція по Обслуговуванню працює для Товариства АА і обслуговує його, бере участь у всіх справах, що стосуються співтовариства в цілому, є опікуном служб AA і хранителем Дванадцяти Кроків AA і Дванадцяти Традицій AA. Завдяки їй Спільнота АА в Україні може висловлювати свою думку з усіх актуальних для АА тем, і по справах, що стосуються небезпечних відхилень від Дванадцяти Традицій АА. Українська Конференція по Обслуговуванню, як виразник групової свідомості Товариства АА в Україні, є голосом АА, як єдиного цілого, в Україні.

2. Всі представники служб, які беруть участь в роботі УКО, повинні мати можливість голосувати за власною волею. Вони повинні також бути вільні вирішувати, які питання повинні бути поставлені на розгляд УКО з метою отримання інформації, або запропонувати конкретну проблему для обговорення.

3. Члени Української Конференції по Обслуговуванню, виконуючи службу, керуються духом Дванадцяти Кроків АА, Дванадцяти Традицій АА і Дванадцяти Концепцій для Всесвітньої Служби АА.

4. Ніякі зміни не можуть бути зроблені в Дванадцяти Кроках АА, Дванадцяти Традиціях АА і Дванадцяти Концепціях для Всесвітньої Служби АА без письмового дозволу трьох чвертей всіх груп АА по всьому світу.

IV. Українська Рада Обслуговування АА. Громадська організація

«Український Центр Обслуговування АА». Правління громадської організації «Український Центр Обслуговування АА».

1. Українська Рада Обслуговування АА.

1.1. Українська Конференція по Обслуговуванню визнає, що головна ініціатива і відповідальність за більшість справ, пов’язаних зі службами АА повинні належати наділеним довірою учасникам Конференції, що виступають в якості Ради Обслуговування АА в Україні, яка в подальшому іменується Радою Обслуговування.

1.2. Рада Обслуговування складається з довірених осіб:

1) довірених осіб-алкоголіків;

2) довірених осіб-неалкоголіків;

3) національних делегатів.

1.3. Члени Ради Обслуговування (довірені особи) планують основні напрямки діяльності Товариства АА в Україні, і на них лежить основна відповідальність за справи спільноти АА, фінанси АА, і за управління цими сферами.

1.4. Довірені особи повинні мати підтримку усіх комітетів УКО, Українського Центру Обслуговування АА та інших служб AA.

1.5. Основним принципом служби довірених осіб є опіка та натхнення всіх служб в Співтоваристві AA до несення послання, і турбота про духовні цінності, що випливають із Дванадцяти Традицій АА.

1.6. Для вирішення справ Товариства АА Рада Обслуговування може створювати групи довірених осіб.

1.7. Рада Обслуговування представляє проєкти рекомендацій, пропонує рішення і ставить питання відповідним комітетам УКО з метою отримання думки з важливих справ, що стосуються Товариства АА. У разі спільної згоди, або незначних відмінностей у поглядах узгоджені питання направляються до порядку денного Української Конференції по Обслуговуванню.

1.8. Рада Обслуговування може надсилати на адресу УКО питання по будь-якій справі, яку стосуються Товариства А.А.

1.9. Рада Обслуговування звітує про свою діяльність учасникам Конференції.

1.10. Детальний регламент роботи Ради Обслуговування визначено в Положенні про Роботу Національної Служби АА в Україні, названому далі Положенням про Роботу НС.

2. Громадська організація «Український Центр Обслуговуван- ня AA» і Правління громадської організації «Український Центр Обслуговування AA».

2.1. З волі Української Конференції з Обслуговування для правового, фінансового, бухгалтерського, адміністративного та видавничого обслуговування Товариства АА в Україні створена громадська організація під назвою «Український Центр Обслуговування AA», далі іменована УЦО.

2.2. Органом, що здійснює нагляд за діяльністю УЦО є Правління Українського Центру Обслуговування AA, далі Правління УЦО, склад якого обирається на щорічній Конференції Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA». Участь в роботі Правління УЦО є службою.

2.3. Правління УЦО здійснює контроль за належним задоволенням потреб Товариства АА, визначає головні напрямки діяльності УЦО, контролює технічну і фінансову сторону його діяльності. Про результати своєї служби Правління УЦО інформує Українську Раду Обслуговування, а на Українській Конференції по Обслуговуванню надає звіт про свою діяльність. Правління УЦО представляє УЦО у зовнішніх зв’язках, управляє його активами, від його імені укладає договори, приймає на себе зобов’язання і організовує роботу всього Українського Центру Обслуговування AA.

2.4. Український Центр Обслуговування AA (УЦО), забезпечує ефективне обслуговування Товариства АА.

2.5. Склад Українського Центру Обслуговування AA визначається його Статутом. Голова Правління УЦО керує роботою УЦО і, в рамках затвердженого Правлінням Центру щорічного фінансового плану, наймає інших співробітників, необхідних для задоволення потреб Товариства АА.

2.6. Український Центр Обслуговування AA здійснює покладені на нього Українською Конференцією по Обслуговуванню, Українською Радою Обслуговування та Правлінням УЦО обов’язки і займається всіма питаннями, пов’язаними зі статутною діяльністю УЦО, що не належать до тих питань, якими займається Правління УЦО.

2.7. Український Центр Обслуговування AA постійно інформує Українську Раду Обслуговування та Правління УЦО Центру про результати своєї роботи, а річний звіт про свою діяльність надає Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

V. Відносини між Українською Конференцією по Обслуговуванню і Українською Радою Обслуговування, Правлінням і Українським Центром Обслуговування AA.

1. Українська Конференція по Обслуговуванню, будучи голо- сом Товариства АА в Україні, виробляє рекомендації для Української Ради Обслуговування АА, Правління Українського Центру Обслуговування АА та Українського Центру Обслуговування AA з усіх питань, пов’язаних із здійсненням головної мети Товариства АА, яка витікає з V традиції.

2. Для досягнення цієї мети прийнятий принцип, який говорить, що рішення, прийняті принаймні двома третинами голосів членів УКО, що беруть участь в голосуванні, будуть вважатися обов’язковими для Української Ради Обслуговування АА, Правління Українського Центру Обслуговування АА та Українського Центру Обслуговування AA.

3. Оскільки УЦО є юридичною особою, а Правління УЦО і сам Український Центр Обслуговування AA дотримуються положень законів, що стосуються діяльності УЦО в Україні, жодна з рекомендацій Української Конференції по Обслуговуванню не може вступати в протиріччя з нормами законів, яких дотримуються Правління Центру та УЦО при здійсненні юридичних дій, пов’язаних з функціонуванням Товариства АА в Україні.

4. Перевага принаймні в дві третини голосів голосуючих чле- нів Української Конференції по Обслуговуванню може привести до реорганізації Правління Центру та Українського Центру Обслуговування AA і його співробітників, якщо така реорганізація буде дійсно необхідна.

VI. Комітети Української Конференції по Обслуговуванню АА.

1. Конференція по Обслуговуванню АА в Україні утворює комітети УКО. Комітети УКО мають дорадчий голос в Українській Конференції по Обслуговуванню і Українській Раді Обслуговування АА.

2. Кожен член Української Конференції по Обслуговуванню несе службу в якості постійного члена одного з комітетів УКО.

3. Рішення про утворення нових або ліквідацію існуючих комітетів УКО приймає Українська Конференція по Обслуговуванню по спільному проханню Ради Обслуговування та відповідних комітетів УКО.

4. Подібного узгодження вимагають проекти рекомендацій, які подаються на розгляд Української Конференції по Обслуговуванню. Передбачається, щоб питання і проблеми, що виникають в Товаристві АА, були спочатку розглянуті і обговорені у відповідних комітетах УКО і Раді Обслуговування, і тільки потім були представлені на обговорення Української Конференції по Обслуговуванню.

5. Комітети УКО представляють свої думки щодо проектів рекомендацій, а також з питань і проблем, піднятих на Українській Конференції по Обслуговуванню або Українській Раді Обслуго- вування.

6. Комітети УКО можуть також пропонувати питання, пропозиції і рекомендації Раді Обслуговування.

7. Комітети УКО можуть задавати питання Українській Конференції по Обслуговуванню по будь-якій справі, що стосується Товариства АА.

8. Перелік комітетів УКО, область їх діяльності та їх режим роботи, склад і принципи ротації в службі визначені в Положенні про Роботу НС.

VII. Засідання Української Конференції по Обслуговуванню і її основні процедури.

1. Українська Конференція по Обслуговуванню збирається щорічно в місці, обраному на УКО, або на Раді Обслуговування за узгодженням з Організаційним Комітетом УКО.

2. У разі нагальної необхідності таким же чином може бути скликана позачергова Українська Конференція по Обслуговуванню.

3. Під час проведення Української Конференції по Обслуговуванню відбувається зібрання Конференції Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA» (відповідно до Статуту ГО «УЦО АА»). Всі члени Української Конференції по Обслуговуванню на період своєї служби стають членами Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA». 

4.Українська Конференція по Обслуговуванню являє собою форум для обміну досвідом, думками, а також для дискусії з усіх представлених питань, що стосуються AA.

5. Конференція заслуховує звіти Ради Обслуговування, Прав- ління УЦО, УЦО AA, комітетів УКО та інших служб АА по реалізації головної мети Товариства АА — несення послання до ще страждаючих алкоголіків; також з фінансових питань, видавничої та інформаційної діяльності AA.

6. Українська Конференція по Обслуговуванню стверджує або відкидає вибір осіб для роботи в Раді Обслуговування, вибирає інші служби, утворює необхідні комітети УКО, приймає або відкидає рекомендації, планує і задає напрямки роботи, а також консультує (дає поради, рекомендації) Раду Обслуговування, Правління УЦО, Український Центр Обслуговування AA, комітети та інші служби AA.

7. Українська Конференція по Обслуговуванню приймає Положення про Роботу Національної Служби, як опис діяльності служб, таким чином, щоб воно було погоджено з духом традицій АА.

8. З усіх питань, не зазначених тут, вирішальний голос завжди матимуть члени УКО, які, керуючись інтересами Співтовариства АА, приймають будь-які рішення, необхідні для правильної реалізації головної мети Товариства.

9. Українська Конференція по Обслуговуванню повинна скласти звіт про засідання Конференції і через Український Центр Обслуговування AA відправити його в ESO та GSО.

VIII. Співпраця Конференції по Обслуговуванню АА в Україні зі службами АА в світі.

1. Конференція по Обслуговуванню АА в Україні співпрацює з всесвітніми і європейськими службами АА, і національними спільнотами AA через національних делегатів, довірених осіб, а також Український Центр Обслуговування AA.

2. Зарубіжні контакти координуються Українською Радою Обслуговування.

IX. Терміни повноважень і ротація на службі УКО.

1.1. Термін повноважень делегата — три роки.

1.2. Термін повноважень довіреної особи-алкоголіка — три роки.

1.3. Термін повноважень довіреної особи-неалкоголіка — чотири роки.

1.4. Термін повноважень національного делегата — чотири роки.

1.5. Термін повноважень Виконавчого редактора журналу

«Джерело», координатора служби несення послання в місцях позбавлення волі – три роки.

2. Служба делегата починається на першому засіданні комітету УКО після закінчення засідання УКО, і закінчується на третьому засіданні УКО.

3. Інші служби (довірена особа-алкоголік, довірена особа-неалкоголік, національний делегат, Виконавчий редактор журналу

«Джерело», координатор служби несення послання в місцях позбавлення волі) починають і закінчують свою службу на зборах Української Конференції по Обслуговуванню з моменту обрання нового кандидата до відповідної служби.

4. Служба делегата, національного делегата і довіреної особи-алкоголіка, Виконавчого редактора журналу «Джерело», координатора служби несення послання в місцях позбавлення волі може виконуватися тільки протягом одного терміну.

5. Рекомендується, щоб кожен делегат, національний делегат I терміну, довірена особа-алкоголік, Виконавчий редактор журналу «Джерело» та координатор служби несення послання в міс- цях позбавлення волі мав заступника.

6. Несення служби довіреної особи-неалкоголіка — у виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства АА в Україні — може бути продовжено ще на один черговий термін, якщо буде така воля не менше 2/3 голосуючих членів Української Конференції по Обслуговуванню.

7. Служби АА підлягають ротації не більше 1/3 свого складу щорічно, відповідно до Положення про Роботу НС.

X. Порядок виборів в служби АА.

1. Служба в АА є привілеєм для кожного члена АА.

2. Перед виборами слід визначити підготовленість кандидатів на служіння.

Рекомендується, щоб:

а) делегат мав по меншій мірі 3-річний період одужання за програмою АА, мав досвід служіння в групі АА, регіоні АА, а також демонстрував знання традицій АА і Концепцій для Всесвітньої Служби AA;

б) кандидат у довірені особи-алкоголіки мав по меншій мірі 3-річний період одужання за програмою АА, досвід служіння на всіх рівнях структур AA (група AA, регіон АА і Національна Служба АА), демонстрував знання традицій АА і Концепцій для Всесвітньої Служби AA, а також найважливіших потреб Товариства АА;

в) кандидат у національні делегати мав по меншій мірі 3-річ- ний період одужання за програмою АА, знав необхідну в службі іноземну мову, мав досвід служіння в Національній Службі АА, демонстрував знання традицій АА і Концепцій для Всесвітньої Служби AA, а також найважливіших потреб Товариства АА;

г) кандидат в довірені особи-неалкоголіки мав знання про Товариство АА і його основні проблеми, а також переконаність в ефективності програми АА.

3. Перед голосуванням слід визначити осіб, які мають право голосу.

4. Перед голосуванням потрібно скласти список кандидатів, які мають право і готових служити, відповідають вимогам, встановленим на початку виборів, і рекомендаціям, що містяться в цьому розділі X Положення про Конференцію.

5. У разі виборів у довірені особи-алкоголіки, довірені особи-неалкоголіки і національні делегати з числа кандидатів, спрямованих регіонами АА на службу до Ради Обслуговування, Українська Конференція по Обслуговуванню голосує окремо по кожній представленій кандидатурі.

6. Перед голосуванням учасникам УКО пропонується ставити запитання кандидатам.

7. Вибори завжди повинні бути таємними.

8. Для голосування учасникам УКО видаються чисті картки, на яких фіксується голос по кандидатурі, що обирається.

9. Якщо на одне місце існує тільки один кандидат, то він вважається обраним, якщо отримав не менше двох третин голосів. У разі відсутності необхідної більшості кандидат вважається не обраним, і виникає вакансія до нових виборів.

10. Якщо на одне місце існує більше одного кандидата, то вважається обраним той кандидат, який отримав не менше двох третин голосів. Якщо ніхто не набрав необхідної більшості голосів, зі списку викреслюється той кандидат, який отримав найменшу кількість голосів. Знову голосують за тих кандидатів, які залишилися в списку. Ця процедура повторюється до 5 разів, або до визначення максимум двох кандидатів. Якщо жоден з цих двох кандидатів не набирає необхідної більшості в дві третини голосів, то результат виборів в службу вирішує жеребкування.

XI. Регіони АА в Україні.

1. Регіони АА створюються для несення послання, що перевищують можливості однієї групи АА на певній території. Регіони АА можуть приймати будь-яку назву.

2. В Україні на сьогоднішній момент, керуючись добровільним волевиявленням груп АА, існують такі регіони AA:

1. Західно-Український Регіон.

2. Волинський Регіон.

3. Київський Регіон.

4. Східний регіон.

5. Полтавський Регіон.

6. Південний Регіон.

7. Придніпровський Регіон. 3.Конференція АА в регіоні вибирає:

1) до чотирьох делегатів до Національної Служби АА (для роботи в Комітетах УКО) та їх заступників,

2) кандидата в довірені особи-алкоголіки та його заступника,

3) кандидата в довірені особи-неалкоголіка,

4) кандидата в національні делегати I терміну.

4.Конференції АА в регіонах повинні бути проведені не пізні- ше, ніж за 1 місяць до узгодженої дати проведення УКО.

XII. Основні гарантії Української Конференції по Обслуговуванню.

1. У всіх своїх видах діяльності Конференція з загального обслуговування повинна дотримуватися духа Традиції АА, приділяють велику увагу тому, щоб Конференція ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади;

2. що достатні поточні фонди плюс достатні резерви повинні бути завбачливим фінансовим принципом;

3. щоб жодного з членів Конференції не було поставлено на позицію з необмеженою владою над будь-ким іншим;

4. що всі важливі рішення приймаються шляхом обговорення, голосування і, де це тільки можливо, зі значною одностайністю; 5.що жодна дія Конференції жодним чином не є особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки;

6. що хоча Конференція може діяти для служби Анонімних Алкоголіків, вона ніколи не повинна здійснювати будь-які управлінські дії; і

7. що подібно Товариству Анонімних Алкоголіків, якому вона служить, сама Конференція назавжди залишатиметься демократичною у думці і дії.

Заключення

1. Детальний опис діяльності окремих служб і їх взаємин містить Положення про Роботу Національної Служби АА в Україні. Воно є невід’ємною частиною Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні.

2. Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні діє з моменту його прийняття.

3. Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні може бути змінено, якщо 3/4 голосуючих членів Конференції висловиться за такі зміни.

4. Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні в його нинішньому вигляді ухвалене 22 серпня 2020 року ХХІІ Конференцією по Обслуговуванню АА в Україні.

5. Положення про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні, прийняте XХI Конференцією по Обслуговуванню АА в Україні 12 травня 2019 року втратило силу.