Положення про літературний комітет конференції з обслуговування АА в Україні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Літературний Комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні (далі «Положення») є основним документом, що регламентує діяльність Літературного Комітету Конференції (далі «Комітет») і визначає місце цього органу в структурі обслуговування Співдружності АА в Україні, питання його компетенції, порядок формування, склад і принципи функціонування.

1.2. Літературний Комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні створено на базі Літературного Комітету УРО АА, створеного у відповідності з рішенням 13-Ї РОБОЧОЇ КОН- ФЕРЕНЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АА, і є його повним правонаступником. Літературний Комітет УРО АА при цьому припинив існування.

Літературний Комітет є невід’ємною частиною Конференції з Обслуговування АА в Україні.

1.3. Комітет є обслуговуючим органом, який не виконує управлінських функцій.

Комітет займається сукупністю справ, пов’язаних із забезпеченням Товариства АА в Україні літературою АА.

Пропонується, щоб представники комітету входили в склад редакційної комісії журналу «Джерело». Протоколи роботи редакційної комісії повинні додаватися до звіту (протоколу) засідання Комітету.

Діяльність Комітету спрямована на забезпечення потреб Співдружності АА в Україні і здійснюється на підставі рішень Конференції з Обслуговування АА в Україні, УРО АА, в тісній співпраці з Всеукраїнськими та регіональними структурами обслуговування, а також зі Всесвітніми структурами обслуговування АА.

1.4. Комітет готує і втілює в життя рішення Конференції з Обслуговування АА в Україні і УРО АА, які стосуються його діяльності, і звітує перед Конференцією, готує інформаційні повідомлення про свою діяльність для засідань УРО АА.

1.5. У своїй діяльності Комітет керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Принципами Всесвітнього Служіння АА, статутними документами і положеннями, прийнятими Конференцією, рішеннями УРО АА і цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1. Основними завданнями Комітету є:

— організація і проведення процесу підготовки до видання літератури АА для потреб Співтовариства АА в Україні;

— контроль за відповідністю оригінальному тексту перекладів літератури АА, що видається українською та російською мовами в Україні;

— нагляд за дотриманням авторських прав на літературу Всесвітнього Товариства АА, яка виходила українською та російською мовами в Україні;

— Комітет розглядає і розробляє пропозиції (рекомендації), що стосуються літературних справ АА в Україні, і пропонує їх для розгляду на Конференції та в УРО АА.

2.2. Напрямки діяльності Комітету:

— переклад, редагування, коректура літератури АА, яка не видавалася в Україні раніше;

— забезпечення контролю літератури АА, яка видається в Україні, в частині відповідності перекладу, дотримання авторських прав і якості набору тексту;

— збір інформації від членів Товариства, груп і служб АА в Україні з метою опрацювання пропозицій, що стосуються видання літератури АА, а також врахування зауважень до вже ви- даних текстів;

— опрацювання ініціатив і створення пропозицій щодо пріоритетних планів підготовки і видання літератури АА, з подальшим винесенням цих планів на розгляд Конференції;

— літературна підтримка інтернет-сайту АА в Україні;

— супровід підготовки і видання всеукраїнського журналу АА

«Джерело» спільно з редакційною колегією журналу.

3. СКЛАД КОМІТЕТУ

3.1. В склад комітету входять (з правом голосу) по одному представнику від регіональних структур обслуговування (Ки-

ївського, Волинського, Полтавського, Західно -Українського та Східно -Українського Регіонів АА), а також будь-які інші члени Конференції з Обслуговування АА в Україні, які виявили бажання працювати в даному комітеті. Членами Комітету з правом дорадчого голосу можуть бути будь-які інші анонімні алкоголіки, які бажають працювати в Літературному Комітеті і мають відповідний досвід, в тому числі термін тверезості (за умови згоди членів ЛК, вираженого шляхом голосування).

3.2. До роботи за напрямками діяльності Комітету можуть залучатися сторонні фахівці, які обов’язково володіють необхідною професійною кваліфікацією.

3.3. Голова Комітету займається координацією роботи членів Комітету, представляє Комітет на Конференції та здійснює зв’язок з іншими структурами обслуговування АА в Україні.

3.4. У разі необхідності, на засідання Комітету можуть запрошувати представники Регіонів АА, груп АА, окремі члени АА, члени інших обслуговуючих структур, включаючи членів УРО АА.

3.5. Функції заступника голови і секретаря Комітету можуть виконувати будь-які члени Комітету, обрані самим Комітетом. Голова Комітету обирається членами Комітету та затверджується УРО АА.

3.6. Для вирішення деяких питань, Комітет може утворювати робочі групи та підкомітети, порядок функціонування яких визначається членами Комітету.

4. ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ

4.1. Рішення про створення (відтворення) або припинення діяльності Комітету приймає виключно Конференція з Обслуговування АА в Україні.

4.2. Кандидатура Голови Комітету затверджується членами УРО АА шляхом голосування при більшості не менше 2/3 голосів від загального числа членів УРО АА.

4.3. При обранні Голови Комітету і висуненні для роботи в Комітеті членів АА повинен враховуватися їх досвід служіння в структурах АА, освіта, професійна підготовка, досвід роботи за напрямом діяльності Комітету і стаж тверезості.

5. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Засідання Комітету проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, а також при необхідності, але не рідше, одного разу на квартал. Засідання Комітету скликається Головою Комітету, або за спільною ініціативою членів Комітету та УРО. Голова Комітету може ініціювати скликання засідання Комітету поза планом роботи.

5.2. З огляду на природній географічний розподіл місцезнаходження членів Комітету та УРО, передбачається більшу частину роботи по координації дій з підготовки засідання Комітету виконувати за допомогою електронної пошти та інтернету.

5.3. Порядок денний засідання визначає Голова Комітету. Будь- який член Комітету має можливість запропонувати до повістки дня свої питання.

За взаємною згодою членів Комітету, порядок денний засідання може бути змінено і доповнено. При необхідності, Комітет може відмовитися від обговорення питань, включених до повістки поточного засідання на користь найактуальніших на поточний момент питань.

5.4. Засідання Комітету веде Голова Комітету. Протокол засідання веде Секретар Комітету. Під час засідання заслуховують- ся і відображаються в протоколі думки, представлені членами Комітету та запрошеними особами.

5.5. За підсумками засідання оформляються рішення (рекомендації) Комітету, які представляються Конференції з Обслуговування АА в Україні, в УРО АА, а також іншим комітетам, службам і групам, зацікавленим в даних рішеннях (рекомендаціях). Рішення (рекомендації) відображають думку Комітету в цілому. Якщо думки членів Комітету не збігаються, то особливі думки повинні бути вказані.

5.6. Засідання Комітету відкриті, на них можуть бути присутніми запрошені і спостерігачі. При необхідності і згоді ведучого засідання, допускається надання їм слова.

Засідання Комітету вважається правомірним при розгляді порядку денного, якщо на ньому присутні не менше 3-х його членів.

6. ВЗАЄМОДІЯ КОМІТЕТУ З ГРУПАМИ І СЛУЖБАМИ АА В УКРАЇНІ

6.1. Члени АА, що не є членами Комітету, групи АА, а також будь-які структури з обслуговування Співдружності АА в Україні можуть виходити на Голову Комітету або будь-якого члена Комітету з пропозицією розглянути будь-яке питання, що належить до компетенції Комітету. Таке питання може бути розглянуто або на найближчому запланованому засіданні Комітету, або на спеціально скликаному засіданні Комітету.

6.2. Органи обслуговування АА в Україні інформують Комітет про всі значні зміни, які стосуються питань компетенції Комітету.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується рішенням УРО АА і (або) Конференції з Обслуговування АА в Україні. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на засіданні Комітету з наступним затвердженням УРО АА і (або) Конференції з Обслуговування АА в Україні.

7.2. Вся інформація про діяльність та рішення Комітету повинна зберігатися у Секретаря Комітету і архіві УРО АА.