Положення про організаційний комітет конференції з обслуговування АА в Україні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Організаційний Комітет Конференції з Обслуговування АА в Україні (далі «Положення») є основним документом, який регламентує діяльність Організаційного комітету Конференції (далі «Комітет») і визначає місце цього органу в структурі обслуговування Товариства АА в Україні, питання його компетенції, порядок формування, склад і принципи функціонування.

1.2. Комітет є обслуговуючим органом, якій не виконує управлінських функцій. Займається всією сукупністю організаційних справ Товариства АА в Україні.

Пропонується, щоб представники комітету входили до складу організаційних комітетів та ініціативних груп з підготовки та проведення заходів АА всеукраїнського рівня. Звіти про роботу таких комітетів і груп повинні додаватися до звіту (протоколу) засідання Комітету.

Діяльність Комітету спрямована на забезпечення організації заходів Співдружності АА в Україні і здійснюється на підставі рішень Конференції з Обслуговування АА в Україні, УРО АА, в тісній співпраці з Всеукраїнськими та регіональними структурами обслуговування, а також зі Всесвітніми структурами обслуговування АА.

1.3. Комітет готує і втілює в життя рішення Конференції по Обслуговуванню АА в Україні і УРО АА, які стосуються його діяльності, і звітує перед Конференцією, готує інформаційні повідомлення про свою діяльність для засідань УРО АА.

1.4. У своїй діяльності Комітет керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Принципами Всесвітнього Служіння АА, статутними документами і положеннями, прийнятими Конференцією, рішеннями УРО АА і цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1. Основними завданнями Комітету є:

— підготовка (спільно з Радою Обслуговування) попереднього порядку денного засідання Конференції з Обслуговування АА в Україні;

— рекомендація до порядку денного засідання кожного коміте- ту в УКО, що проходить під час засідання Конференції, питань, що мають істотний вплив на справи Товариства АА — серед зібраних раніше від груп АА і регіонів АА, з урахуванням думки з цих питань голів інших комітетів УКО, голови Української Ради Обслуговування та Голови УЦО АА. Рекомендовані питання повинні бути заздалегідь (за 3 місяці до засідання УКЗ) розіслані для обговорення по регіонах АА в Україні;

— вироблення (спільно з УРО АА) проектів змін до Положення про Конференцію та Положення про Роботу НС, пропозиція УКО персонального складу комітету з організації Конференції.

— Комітет співпрацює з Радою Обслуговування, УЦО АА і відповідними комітетами УКО (в рамках предмета їх діяльності) в підготовці Всеукраїнського Ювілейного Форуму АА (в тому числі в затвердженні девізу, логотипу та програми Форуму) та інших зборів і зустрічей всеукраїнського характеру (в тому числі в затвердженні місця і теми зустрічі).

— Комітет розглядає і виробляє пропозиції (рекомендації), що стосуються організаційних справ АА в Україні, і виносить їх для розгляду на Конференції та в УРО АА.

2.2. Напрямки діяльності Комітету:

— організаційна підтримка всієї структури Служіння і Обслуговування АА в Україні на національному рівні;

— підготовка, організація і проведення (спільно з УРО АА) засідань УРО АА в Україні;

— підготовка, організація і проведення (спільно з обраної ініціативною групою і УРО АА) засідань Конференції з Обслуговування АА в Україні;

— підготовка, організація і проведення (спільно з обраною ініціативною групою і УСО АА) заходів АА в Україні національного рівня;

— підготовка необхідних документів, що регламентують діяльність Національної Служби АА в Україні.

3. СКЛАД КОМІТЕТУ

3.1. До складу комітету входять (з правом голосу) по одному представнику від регіональних структур обслуговування, а та- кож будь-які інші члени Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, які виявили бажання працювати в даному комітеті. Чле- нами Комітету з правом дорадчого голосу можуть бути будь-які інші члени АА, які бажають працювати в Організаційному Комітеті і мають відповідний досвід, в тому числі строк тверезості (за умови згоди членів ОК, вираженого шляхом голосування).

3.2. До роботи за напрямками діяльності Комітету можуть залучатися сторонні фахівці, обов’язково володіють необхідною професійною кваліфікацією.

3.3. Голова Комітету займається координацією роботи членів Комітету, представляє Комітет на Конференції та здійснює зв’язок з іншими структурами обслуговування АА в Україні.

3.4. У разі необхідності на засідання Комітету можуть запрошувати представники Регіонів АА, груп АА, окремі члени АА, члени інших обслуговуючих структур, в тому числі — члени УРО АА.

3.5. Функції заступника голови і секретаря Комітету, можуть виконувати будь-які члени Комітету, обрані самим Комітетом. Голова Комітету обирається членами Комітету та затверджується УРО АА.

3.6. Комітет для вирішення певних питань може утворювати робочі групи та підкомітети, порядок функціонування яких визначається членами Комітету.

4. ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ

4.1. Рішення про створення (відтворення) або припинення діяльності Комітету приймає виключно Конференція з Обслуговування АА в Україні.

4.2. Кандидатура Голови Комітету затверджується членами УРО АА шляхом голосування при більшості не менше ніж в 2/3 голосів від загального числа членів УРО АА.

4.3. При обранні Голови Комітету і висунення на роботу в Ко- мітет членів АА повинен враховуватися їх досвід служіння в структурах АА, освіта, професійна підготовка, досвід роботи за напрямом діяльності Комітету і стаж тверезості.

5. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Засідання Комітету проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, а також у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Комітету скликаються Головою Комітету або за спільною ініціативою членів Комітету та УСО. Голова Комітету може вимагати скликання засідання Комітету поза планом його роботи.

5.2. З огляду на географічне місцезнаходження членів Комітету та УРО, передбачається більшу частину роботи по координації дій з підготовки засідання Комітету виконувати за допомогою електронної пошти та інтернету.

5.3 Порядок денний засідання визначає Голова Комітету. Будь- член Комітету має можливість запропонувати до порядку денного свої питання. За взаємною згодою членів Комітету порядок денний засідання може бути змінений і доповнений. При необхідності Комітет може відмовитися від обговорення питань, включених до порядку поточного засідання, на користь найбільш пріоритетних на поточний момент питань.

5.4. Засідання Комітету веде Голова Комітету. Протокол засідання веде Секретар Комітету. Під час засідання заслуховуються і відображаються в протоколі думки, представлені членами Комітету та запрошеними особами.

5.4. За підсумками засідання оформляються рішення (рекомендації) Комітету, які представляються Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, в УРО АА, а також іншим комітетам, службам і групам, зацікавленим в даних рішеннях (рекомендаціях). Рішення (рекомендації) відображають думку Комітету в цілому. Якщо думки членів Комітету не збігаються, то особливі думки повинні бути вказані.

5.6. Засідання Комітету відкриті, на них можуть бути присутніми запрошені і спостерігачі. Допускається надання їм слова при необхідності і згоді ведучого засідання Комітету. Засідання Комітету вважається правомочним розглянути порядок денний, якщо на ньому присутні не менше 3 його членів.

6. ВЗАЄМОДІЯ КОМІТЕТУ З ГРУПАМИ І СЛУЖБАМИ АА В УКРАЇНІ

6.1. Члени АА, які не є членами Комітету, групи АА, а також будь-які структури з обслуговування Товариства АА в Україні можуть звернутися до Голови Комітету або будь-якого члена Комітету з пропозицією розглянути будь-яке питання, що відноситься до компетенції Комітету. Таке питання може бути розглянуто або на найближчому запланованому засіданні Комітету, або на спеціально скликаному засіданні Комітету.

6.2. Органи обслуговування АА в Україні інформують Комітет про всі значні зміни, що стосуються питань компетенції Комітету.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується рішенням УРО АА і (або) Конференції по Обслуговуванню АА в Україні. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на засіданні Комітету з наступним затвердженням УРО АА і (або) Конференції з Обслуговування АА в Україні.7.2. Вся інформація про діяльність та рішення Комітету повинна зберігатися у Секретаря Комітету і в архіві УРО АА.