Положення про редколегію журналу «Джерело» конференції по обслуговуванню АА в Україні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Редколегію журналу «Джерело» (далі «Положення») є основним документом, який регламентує діяльність Редколегії журналу (далі «Редколегія») і визначає місце цього органу в структурі обслуговування Спільноти АА в Україні, питання її компетенції, порядок формування складу і принципи функціонування.

1.2. Редколегія журналу «Джерело» створена відповідно до рішення XVI Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, і є невід’ємною частиною Конференції.

1.3. Редколегія є службовим органом, діяльність якої пов’язана із інформуванням та забезпеченням Спільноти АА в Україні поточною інформацією про сьогодення Спільноти, про пізнання Програми та власний позитивний досвід одужання за допомогою Програми АА. Діяльність Редколегії здійснюється на підставі рішень Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, УРО АА, в тісній співпраці зі Всеукраїнськими та регіональними структурами обслуговування, а також зі Всесвітніми структурами обслуговування АА.

1.4. Редколегія допомагає, за рахунок журналу, підтримувати зв’язок з групами і з кожним окремим алкоголіком. Звітує перед Конференцією, підготовляє інформаційні повідомлення про свою діяльність для квартальних засідань УРО АА.

1.5. У своїй діяльності Редколегія керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Концепціями Всесвітнього Служіння АА, статутними документами та положеннями, прийнятими Конференцією, рішеннями УРО АА та цим Положенням.

2.    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДКОЛЕГІЇ

2.1.  Основні завдання Редколегії:

—  Основною метою діяльності Редколегії є організація і підготовка статей для друку у журналі «Джерело»;

–    Робота Редколегії спрямована на прагненні відображати тільки досвід одужання АА і нічого більше, крім АА. Журнал «Джерело» буде бездоганним, якщо завжди служитиме АА, а не нав’язуватиме і командуватиме;

–   Тлумачення і пояснення багатьох основоположних духовних принципів АА. Журнал є передавачем наших думок, наших почуттів, нашого досвіду і наших прагнень – за умови, що ми будемо намагатися зробити журнал саме таким;

–   Статті у журналі видаються двома мовами – українською і російською;

–  Обсяг журналу до 36 друкарських аркушів. Журнал є періодичним виданням Спільноти АА в Україні. Видається чотири рази на рік напередодні проведення форумів АА.

2.2.  Напрямки діяльності редколегії:

—   Збір, переклад, редагування, коректура історій, статей АА, дотримання авторських прав та якості набору текстів, які направляються в Редколегію;

—  Збір інформації від членів Співтовариства, груп і служб АА в Україні з метою вироблення пропозицій, що стосуються видання журналу АА, а також врахувати зауваження;

—  Вироблення ініціатив і пропозицій по пріоритетним планам підготовки та виданню журналу АА, з подальшим винесенням цих планів на розгляд Конференції;

—   Надання матеріалу для сайту АА в Україні з історіями одужання членів АА, які друкувалися в журналі раніше.

3.  СКЛАД РЕДКОЛЕГІЇ

3.1.   До складу Редакційної колегії входять (із правом голосу) по одному представнику від регіональних структур обслуговування (Київського, Волинського, Полтавського, Дніпровського, Західного, Східно-Українського та Південного Регіонів АА).

3.2.    Керівники Інформаційного і Літературного комітетів у момент обрання їх Конференцією на це служіння, автоматично стають членами редколегії журналу «Джерело», згідно із Положенням про Роботу Національної Служби АА в Україні (V, пункти 16, 18).

3.3.  Членами Редколегії з правом голосу можуть бути будь-які інші анонімні алкоголіки, які виявили бажання там працювати та мають відповідний досвід, в тому числі термін тверезості (за умови згоди Редакційної колегії, вираженої шляхом голосування).

3.4.   Кожен член Редколегії (крім задіяних у роботі над випуском – виконавчий редактор, відповідальний секретар, старший редактор і літературний редактор) відповідає за надання до друку кожного номера «Джерела» матеріалів – власних, або організованим ним статей інших авторів.

3.5.   До роботи за напрямками діяльності Редакційної колегії можуть залучатися сторонні фахівці, які мають володіти необхідною професійною кваліфікацією.

3.6.  До складу Редакційної колегії входять: Виконавчий редактор, Відповідальний секретар (його функції також може виконувати Виконавчий редактор), Старший редактор, Літературний редактор, члени редколегії і волонтери.

3.7.   Виконавчий редактор несе повну відповідальність за керівництво і координацію всієї роботи Редколегії. Разом із керівниками Інформаційного і Літературного комітетів організовує роботу так, щоб у встановлені строки забезпечити журнал необхідною кількістю різножанрових матеріалів для друку (10-14 статей).

3.8.  Відповідальний секретар (його функції також може виконувати Виконавчий редактор) проводить первинне редагування матеріалів, формує випуск. Виділяє головні думки, пише влучні заголовки і анонси матеріалів, розподіляє статті по рубрикам. За- галом формує імідж і презентабельність видання.

3.9.  Літературний редактор редагує матеріали після первинної обробки відповідальним секретарем. Доводить їх до стану повної готовності до друку.

3.10.  Старший редактор проводить макетування, верстку журналу, слідкує за граматикою й стилістикою редагованого рукопису, вдосконалює композицію видання, усуває смислові невиразності, уточнює формулювання, виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки.

3.11.   Виконавчий редактор обирається Конференцією, за поданням Редколегії, раз на три роки. Головна вимога до нього – відповідальність, мобільність, оперативність і вміння організувати роботу.

3.12 Виконавчий редактор пропонує УРО АА кандидатури на посади відповідального секретаря, літературного редактора і старшого редактора та регулює трудові відносини з ними.

4.  ФОРМУВАННЯ РЕДКОЛЕГІЇ

4.1.  Рішення про створення (відтворення) або припинення діяльності Редколегії журналу приймає виключно Конференція по Обслуговуванню АА в Україні.

4.2.   Кандидатура Виконавчого редактора затверджується членами Конференції шляхом голосування при більшості не менш, ніж у 2/3 голосів членів УРО АА, терміном на 3 роки.

4.3.  При обранні Виконавчого редактора і висуненні на роботу в Редколегію членів АА повинен враховуватися їх досвід служіння в структурах АА, освіта, професійна підготовка, досвід роботи за напрямом діяльності Редколегії та термін тверезості.

5.  ЗАСІДАННЯ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ

5.1.  З огляду на природне географічне розподілення місцезнаходження членів Редколегії та УРО АА, передбачається основну частину роботи по координації дій Редколегії виконувати за допомогою електронної пошти та Інтернету.

5.2.   Засідання Редколегії, на якому планується робота на рік (від Конференції до Конференції), проводиться не пізніше, ніж за місяць до Конференції. На ньому обговорюється конкретна кількість виходів журналу, орієнтовні дати (приурочені тому чи іншому форуму), орієнтовні ціни на журнал, тираж, розповсюдження.

Засідання Редколегії вважається правомочним розглянути порядок денний, якщо на ньому присутні не менше 3-х його членів.

5.3.  Засідання Редколегії скликається Виконавчим редактором або за спільною ініціативою членів Редколегії та УРО АА. При нагальній потребі Засідання Редакційної колегії може бути скликано у будь-який момент упродовж року.

5.4.   Порядок денного засідання визначає Виконавчий редактор. Будь-який член Редакційної колегії має можливість запропонувати до порядку денного свої питання. За взаємною згодою членів Редколегії порядок денний засідання може бути змінений і доповнений. При необхідності Редколегія може відмовитися від обговорення питань, включених до порядку денного поточного засідання, на користь найбільш пріоритетним на даний момент питань.

5.4.  Засідання Редколегії веде Виконавчий редактор. Протокол засідання веде секретар, обраний Редколегією. У ході засідання заслуховуються і відображаються в протоколі думки, представлені членами Редколегії та запрошеними особами.

5.5.   За підсумками засідання оформляються рішення (рекомендації) Редколегії, які представляються Конференції по Обслуговуванню АА в Україні, УРО АА, а також іншим Комітетам, службам і групам, зацікавленим в даних рішеннях (рекомендаціях). Рішення (рекомендації) відображають думку Редколегії в цілому. Якщо думки членів Редколегії не збігаються, то особливі думки повинні бути вказані.

6.   ВЗАЄМОДІЯ РЕДКОЛЕГІЇ З ГРУПАМИ І СЛУЖБАМИ АА В УКРАЇНІ

6.1.  Члени АА, які не є членами Редакційної колегії, групи АА, а також будь-які структури по обслуговуванню Співдружності АА в Україні можуть виходити на Виконавчого Редактора або будь-якого члена Редколегії з пропозицією розглянути будь-яке питання, що відноситься до компетенції Редколегії. Таке питання може бути розглянуте або на найближчому запланованому за- сіданні Редколегії, або на спеціально скликаному засіданні Редколегії.

6.2.  Органи обслуговування АА в Україні інформують Редколегію про всі значні зміни, які стосуються питань компетенції Редколегії Журналу.

7.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.   Це Положення затверджується рішенням УРО АА і (або) Конференцією по Обслуговуванню АА в Україні. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на засіданні Редакційної колегії з наступним затвердженням УРО АА і (або) Конференцією по Обслуговуванню АА в Україні.

7.2.  Вся інформація про діяльність та рішення Редакційної колегії повинна зберігатися у секретаря Редколегії і в архіві УРО АА в Україні.

Положення про Редколегію журналу «Джерело» прийняте на XXI КОНФЕРЕНЦІЇ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ АА В УКРАЇНІ 12.05.2019.