Український центр Обслуговування АА

Громадська організація «Український Центр Обслуговування AA» і Правління громадської організації «Український Центр Обслуговування AA».

Із волі членів Української Конференції з Обслуговування для правового, фінансового, бухгалтерського, адміністративного та видавничого обслуговування Товариства АА в Україні створена громадська організація під назвою «Український Центр Обслуговування Анонімних Алкоголіків», далі іменована ГО УЦО AA. Органом, що здійснює нагляд за діяльністю ГО УЦО AA є Правління ГО УЦО AA, далі Правління УЦО AA, або Правління Центру, склад якого обирається на щорічній Конференції громадської організації «Український Центр Обслуговування AA».

Участь в роботі Правління Центру є служінням. Правління Центру здійснює контроль за належним задоволенням потреб Товариства АА, визначає головні напрямки діяльності ГО УЦО AA, контролює технічну і фінансову сторону його діяльності. Про результати своєї служби Правління Центру тримає в курсі справи Українську Раду Обслуговування, а на Українській Конференції по Обслуговуванню надає звіт про свою діяльність.

Український Центр Обслуговування AA забезпечує ефективне обслуговування Товариства АА.
Склад Українського Центру Обслуговування AA визначається його Статутом. Керівництво Центру представляє ГО УЦО AA у зовнішніх зв’язках, управляє його активами, від його імені укладає договори і приймає на себе зобов’язання, і організовує роботу всього УЦО AA.

Голова Правління ГО УЦО AA керує роботою УЦО AA і, в рамках затвердженого Правлінням Центру щорічного фінансового плану, наймає інших співробітників, необхідних для задоволення потреб Товариства АА.

Український Центр Обслуговування AA здійснює покладені на нього Української Конференцією по Обслуговуванню, Українською Радою Обслуговування та Правлінням Центру обов’язки, і займається усіма питаннями, пов’язаними зі статутною діяльністю ГО УЦО AA, що не належать до тих питань, якими займається Правління Центру.

Український Центр Обслуговування AA постійно інформує Українську Раду Обслуговування та Правління Центру про результати своєї роботи, а річний звіт про свою діяльність надає Конференції по Обслуговуванню АА в Україні.

І. Громадська організація «Український Центр Обслуговування АА»
Громадська організація «Український Центр Обслуговування АА» є юридичною особою і діє на основі існуючих законів, а також Статуту Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА», який приймається на Конференції ГО УЦО AA в рамках проведення Української Конференції по Обслуговуванню.

Проведення Конференції громадської організації «Український Центр Обслуговування AA» має деякі особливості.
До початку всі учасники Української Конференції по Обслуговуванню пишуть заяви про прийняття (підтвердження) до членства громадської організації «Український Центр Обслуговування AA» (див. зразок заяви на стор. 123). Членство в ГО УЦО AA підтверджується витягом із протоколу Конференції ГО УЦО AA. Під час роботи Конференції ГО УЦО AA відбувається обрання (переобрання) Правління ГО УЦО AA, Голови Правління ГО УЦО AA та Ревізійної Комісії, заслуховування та затвердження звітів Правління ГО УЦО AA та Ревізійної Комісії.

Рішення Конференції ГО УЦО AA приймаються простою більшістю голосів присутніх членів ГО УЦО AA, рішення про внесення змін та доповнень до Статуту ГО УЦО AA, про припинення діяльності ГО УЦО AA – не менш ніж ¾ голосів присутніх членів ГО УЦО AA.

Рішення Конференції є обов’язковими для виконання членами ГО УЦО AA, Правлінням ГО УЦО AA та Ревізійною Комісією.


ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДЛЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ) ДО ЧЛЕНСТВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ AA»

Голові Правління громадської організації

«Український центр обслуговування

Анонімних Алкоголіків»

Заява.

Прошу прийняти мене, ____________________________________________________ , «___» ______________ 202_ року

народження, паспорт серія ___ № ____________ , реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________ ,

у члени громадської організації «Український центр обслуговування Анонімних Алкоголіків».

«__ » ______________ 202_ року               Підпис   ______________       Прізвище, Ініціали ___________________


У період між Конференціями керівництво діяльністю ГО УЦО AA здійснюється Правлінням ГО УЦО AA, яке обирається Конференцією ГО УЦО AA з числа членів ГО УЦО AA у кількості не менше 5 осіб терміном на три роки. Кількість членів Правління ГО УЦО AA та термін їх повноважень можуть змінюватись Конференцією ГО УЦО AA.

Громадська організація «Український Центр Обслуговування АА» своєю діяльністю служить Спільноті АА, забезпечуючи їй належне правове, фінансове, бухгалтерське і адміністративне обслуговування. Громадська організація веде діяльність з видання і поширення літератури та бюлетенів АА, затверджених УКО. Докладні методи реалізації вище-вказаних цілей Громадська організація «Український Центр Обслуговування АА» визначено в її Статуті.

ІІ. Правління Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА»
Правління Громадської організації діє на основі існуючих законів, а також Статуту Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА», виконуючи рекомендації, пропозиції і рішення, прийняті на Українській Конференції по Обслуговуванню і Українській Раді Обслуговування.

Правління Громадської організації обирається з числа членів УЦО АА у кількості не менше 5 (п’ять) осіб терміном не 3 (три) роки на щорічній Конференції УЦО, яка відбувається в рамках Української Конференцією по Обслуговуванню. Кількість членів Правління УЦО АА т а термін їх повноважень можуть змінюватися Конференцією УЦО АА.

Роботу Правління Громадської організації координує голова Правління Громадської організації – цю службу може одночасно виконувати діючий голова Ради Обслуговування. Засідання Правління Громадської організації проводяться як мінімум два рази на рік і адміністративно забезпечуються УЦО АА.

До завдань Правління Громадської організації, зокрема, відноситься:
1. Аналіз роботи Українського Центру Обслуговування, прийняття щорічних звітів про його діяльність.
2. Вироблення основних напрямків діяльності Громадської організації, в тому числі затвердження різних планів діяльності, фінансових та видавничих планів, які подаються перед Керівництвом Громадської організації.

Правління Громадської організації постійно інформує про свою роботу всю Раду Обслуговування та звітує про свою діяльність під час засідання Конференції з Обслуговування АА в Україні. Докладний огляд завдань Правління Громадської організації визначає Статут Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА».

ІІІ. Український Центр Обслуговування АА
Український Центр Обслуговування АА діє на основі існуючих законів, а також Статуту Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА», виконуючи рекомендації, пропозиції і рішення, прийняті на Українській Конференції по Обслуговуванню і Українській Раді Обслуговування, а також постанови Правління Громадської організації.

Український Центр Обслуговування АА УЦО AA забезпечує належне обслуговування АА в Україні. У його особовий склад входять: голова Правління УЦО AA (або директор УЦО) і головний бухгалтер УЦО (одночасно утворюють Керівництво Громадської організації), а також інші працівники УЦО.

Керівництво Громадської організації управляє діяльністю УЦО, представляє його в зовнішніх зв’язках, а також організовує роботу всього Українського Центру Обслуговування АА.

Головною посадовою особою УЦО АА є Голова Правління УЦО АА, який обирається Конференцією УЦО AA з числа членів Правління УЦО AA шляхом прямого таємного рейтингового голосування на термін 3 (три) роки із щорічним підтвердженням. Голова Правління УЦО (або директор УЦО) управляє роботою всього УЦО, наймає працівників УЦО (які не є членами Керівництва Громадської організації), необхідних для реалізації потреб Товариства АА, крім завдань, зазначених в Положенні про Конференції, до справ, якими займається Український Центр Обслуговування АА, відносяться також:

1. Розробка проектів: річних планів діяльності УЦО AA, а також фінансових і видавничих планів – з урахуванням завдань, запропонованих Радою Обслуговування:
а) при розробці видавничих планів необхідно дотримуватися того принципу, що нова ініціатива по виданню літератури потребує затвердження Радою Обслуговування, а видання нової позиції літератури АА вимагає позитивної рекомендації Ради Обслуговування та Літературного Комітету, затвердженої УКО.
б) постійною турботою УЦО AA, за підтримки голови УРО, є прагнення до того, щоб отримати від усіх правомочних служб АА виклад проєктів планів своїх заходів, або декларацію, що вони таких планів не мають.

2. Аналіз Керівництвом Громадської організації фінансових можливостей, визначення кількості фінансових коштів, необхідних для реалізації конкретних завдань, включених в проект плану. Керівництво Громадської організації постійно взаємодіє з тими, хто пропонує внести в план на наступний рік конкретні заходи.

3. Надання учасникам УКО найважливіших пропозицій в проекті плану діяльності на наступний рік.

4. Подання розроблених проектів планів на черговий рік до затвердження Правлінням Громадської організації, на його черговому засіданні (не пізніше 15 грудня), що проходить після закінчення засідання УКО.

5. Надання щорічно до 30 червня Правлінню Громадської організації звіту по своїй діяльності за попередній рік.

6. Управління майном Громадської організації.

7. Підписання угод та несення зобов’язань від імені Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА».

8. Ведення видавничої діяльності, а також поширення літератури та інформаційних матеріалів, у тому числі видання журналу «Джерело».

9. Забезпечення адміністративної підтримки та юридичного, технічного та фінансового обслуговування АА, визначених Правлінням Громадської організації, а також допомогу в цьому відношенні службам регіонів АА і груп АА.

10. Підтримка баз адрес: членів УКО з поділом на комітети УКО, голів Рад Регіонів АА і інших служб в регіонах тощо.

11. Організація конференцій, форумів та інформаційних зборів АА, а також підготовка необхідних матеріалів для цього.

12. Розробка інформаційних матеріалів для ЗМІ.

13. Підтримка співпраці і контактів зі світовими службами і зі службами АА в інших країнах (закордонні поїздки вимагають узгодження з головою УРО, який координує закордонні контакти Товариства АА в Україні).

14. Співпраця з організаціями та установами поза АА, що займаються проблематикою алкогольної хвороби.

15. Створення і ліквідація (в злагоді зі службами регіонів) Інформаційних Бюро. Збір питань індивідуальних членів Товариства АА, які надсилаються на адресу Національної Служби АА, через групи АА, регіони АА, і передача їх голові Організаційного Комітету.

16. Постійна турбота Українського Центру Обслуговування — стежити за тим, щоб рекомендовані питання, які мають або можуть мати серйозний вплив на справи Товариства АА, і які будуть предметом розгляду комітетів під час найближчого засідання УКО, були розіслані в регіони для обговорення не пізніше, ніж за 3 місяці до цього засідання, щоб всі отримали відповідь на свої порушені питання.

17. Керівництво Громадської організації може призначати уповноважених і консультантів, щоб вирішити окреме коло питань, що входять в компетенцію УЦО АА.

19. Постійна турбота Українського Центру Обслуговування – поточне інформування Товариства АА про реалізацію несення послання, а також про важливі проблеми, що виникають при цьому.

Також до складу Громадської організації входить Ревізійна комісія УЦО AA, яка обирається з числа членів УЦО АА у кількості трьох осіб терміном на три роки. Кількість членів Ревізійної комісії та терміни їх повноважень можуть змінюватись Конференцією УЦО АА. Кількість членів комісії повинна бути непарною. Одна і та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії на повний строк тільки один раз. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова Правління УЦО АА, члени Правління УЦО АА та посадові особи УЦО АА.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність УЦО АА шляхом виконання таких функцій:

— контроль за виконанням УЦО АА, затверджених Конференцією фінансових планів;

— контроль за виконанням УЦО АА рішень Конференції щодо питань фінансово-господарської діяльності УЦО АА, їх відповідності законодавству України та Статуту;

— перевірка порядку відчуження майна УЦО АА на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім положенням УЦО АА;

— перевірка фінансової документації УЦО АА, ведення якої забезпечується Правлінням;

— аналіз фінансового стану УЦО АА, платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій для органів управління УЦО АА;

— аналіз відповідності введення в УЦО АА бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

— подання звітів про результати перевірок на Конференцію та надання рекомендацій Конференції на підставі цих звітів;

— надання Конференції рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

— складання висновку щодо річних звітів та балансів УЦО АА;

— надання результатів перевірок в письмовій формі Конференції, Правлінню УЦО АА;

— ініціювання скликання позачергової Конференції в разі виникнення загрози суттєвим інтересам УЦО АА, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами УЦО АА.

Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється «Положенням про Ревізійну комісію УЦО АА» (додаток), яке затверджується Конференцією УЦО АА.