Зібрання УКО АА і її основні процедури

Українська Конференція по Обслуговуванню АА працює протягом усього року і збирається щорічно (традиційно в травні) в місці, обраному на попередньому зібранні УКО, або на Раді Обслуговування за узгодженням з Організаційним Комітетом УКО, і триває 3 дні. У разі нагальної необхідності таким же чином, або за вимогою голови Ревізійної комісії УЦО АА, може бути скликана позачергова Українська Конференція по Обслуговуванню. Також на попередньому зібранні УКО АА визначається дата, провідна тема та ведучий наступної УКО АА (серед кандидатів, запропонованих комітетами УКО або Радою Обслуговування), але Конференція може доручити зробити це УРО. Якщо складається ситуація, при якій не можливо провести зібрання Конференції у встановлену дату (форс-мажор), Конференцію слід перенести або можна провести за допомогою Інтернету і по скороченій програмі; рішення про такі зміни приймає УРО АА, також необхідно проінформувати комітети УКО, служби та УЦО АА; в протоколі Конференції необхідно вказати систему комунікації (Skype, Zoom або інша), яка використовувалася.

Організація
Відповідальність за організацію зібрання Української Конференції по Обслуговуванню несуть Організаційний комітет УКО, УРО АА та УЦО АА. За організацію на місці (приміщення та інше) відповідає довірена особа-алкоголік регіону, в якому відбувається Конференція. Програму зібрання Української Конференції розробляє Організаційний комітет (за участю голови УРО) та затверджує Рада Обслуговування. Документи і матеріали готує (збирає та роздруковує у необхідній кількості) Український Центр Обслуговування.

Витрати на проведення Конференції покриваються за рахунок реєстраційних внесків від делегатів регіонів та дотації
Центру Обслуговування згідно прийнятого бюджету УЦО АА. Розмір реєстраційних внесків заздалегідь розраховує Фінансовий комітет та Правління УЦО на основі досвіду проведення минулих Конференцій, аналізу витрат, які передбачаються, місця, кількості учасників, суми дотації від УЦО АА; розмір реєстраційних внесків затверджує УРО АА. Одразу після проведення УКО, голова Правління УЦО і довірена особа-алкоголік регіону, в якому відбувається Конференція, складають фінансовий звіт Конференції і ознайомлюють з ним членів УКО АА.

Довірені особи-алкоголіки від кожного регіону АА України складають і висилають по електронній пошті на адреси Організаційного комітету, Українського Центру Обслуговування АА та УРО АА не пізніше 14-и днів до проведення УКО АА інформаційні повідомлення від своїх регіонів про відрізок часу, що минув після попередньої Конференції, у яких надається інформація про групи та служби відповідного регіону і розповідається про заходи та дії по донесенню ідей до тих алкоголіків, які все ще страждають, з ціллю обміну досвідом. Довірені особи-алкоголіки можуть додавати до повідомлень запитання, зауваження, пропозиції та інше від своїх регіонів. До інформаційних повідомлень обов’язково додається виписка з протоколу останньої Конференції по Обслуговуванню їхнього регіону, в якій міститься інформація про обраних делегатів (комітети УКО, служби) та кандидатів (УРО АА, в т.ч. національних делегатів у парні роки), їх заступників, а також про людей обраних до служб свого регіону АА (голова Ради Обслуговування регіону та інші). Разом з інформаційними повідомленнями відсилаються резюме кандидатів та заповнена анкета служб.

Комітети і служби УКО, голова УРО, національні делегати, голова Правління УЦО, та члени Товариства АА, які виконували доручення від Конференції або Ради (спостерігачі на Конференції в інші країни, відповідальні учасники заходів, що проходили в рамках програми Національної Служби, тощо) складають і висилають по електронній пошті на адреси Організаційного комітету, Українського Центру Обслуговування АА та УРО АА не пізніше 14-и днів до проведення УКО АА звіти про свою діяльність. Комітети і служби УКО, голова Правління УЦО можуть додавати до звітів свої пропозиції та відповідні до цих пропозицій матеріали. Усі необхідні документи і матеріали слід відсилати членам Конференції для ознайомлення за 30 днів до проведення УКО АА. Голова Ревізійної комісії УЦО АА складає і висилає звіт одразу після проведення ревізії Центру Обслуговування.

За збір документів, матеріалів, звітів, інформаційних повідомлень відповідають голова УРО АА та голова Правління УЦО АА, за інформування членів Конференції відповідають члени Ради Обслуговування і голови комітетів. За підготовку матеріалів, звітів, інформаційних повідомлень та усіх інших документів безпосередньо на Конференцію (тека делегата) відповідає голова Правління УЦО АА.

Українська Конференція по Обслуговуванню являє собою форум для обміну досвідом, думками, а також для обговорення усіх представлених питань, що стосуються AA. Робота Конференції відбувається з дотриманням принципів, визначених у Положенні про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні. Пропонується, щоб кожна Конференція по Обслуговуванню АА в Україні крім справ, про які йде мова в Положенні про Конференцію, передбачила в своєму порядку денному:
а) як мінімум по два зібрання комітетів і робочих груп, в тому числі одне, присвячене питанням, порушеним заздалегідь членами груп АА і регіонами АА і рекомендованим Організаційним Комітетом для обговорення в комітетах УКО під час засідання УКО;
б) сесія семінарів;
в) головна сесія, присвячена провідним темам УКО;
г) пленарна сесія, присвячена результатам роботи комітетів з питань, порушених членами АА;
д) окрема сесія на тему: «Чим ти хочеш поділитися?».
Пропонований порядок проведення зібрання Конференції (програма) знаходиться в додатку (до Х розділу) Положення про Роботу Національної Служби АА в Україні.

Проведення
Веде збори УКО група ведучих у складі:
а) ведучий УКО – рекомендується, щоб роботу ведучого Конференції виконували делегати або довірені особи після закінчення їх терміну служби в Національній Службі АА. При підготовці Конференції його, зазвичай, запрошують на збори Організаційного комітету та УРО АА для уважного ознайомлення з програмою, питаннями Конференції тощо. Витрати на участь ведучого УКО в Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, а також в зібраннях Ради Обслуговування та в інших зборах, пов’язаних з організацією УКО, відшкодовуються з коштів УЦО АА.
б) голова Ради Обслуговування – як заступник ведучого; в разі зміни голови під час зібрання УКО, членом робочої групи ведучих залишається голова, який закінчив строк служби.
в) голова Правління УЦО АА – як заступник ведучого.

УКО шляхом відкритого голосування затверджує особовий склад Секретаріату та Лічильної Комісії, запропонований Організаційним Комітетом. Бажано, щоб до складу Секретаріату входив голова УРО, оскільки він несе відповідальність за складання протоколу Конференції; до Лічильної Комісії запрошуються учасники зібрання Конференції, які не є її членами (делегати у комітети, які почнуть служіння після зібрання УКО, гості).

УКО може шляхом відкритого голосування утворювати інші комісії і робочі групи, необхідні для належної роботи Конференції.

Для правомочності Української Конференції по Обслуговуванню встановлений кворум (наявність необхідної кількості присутніх), необхідний для її роботи і прийняття рішень, які мають обов’язкову силу, в розмірі 2/3 від кількості делегованих регіонами АА членів УКО, визначених у розділі II Положення про Конференцію. При підрахунку кворуму, необхідного для правомочності роботи і прийняття рішень, до загальної кількості членів УКО, про який йде мова в главі II Положення про Конференцію, не повинні додаватися вакансії.

Традиційно, рішення Української Конференції по Обслуговуванню, які набирають не менше 2/3 голосів голосуючих членів УКО (при збереженні кворуму), повинні розглядатися як обов’язкові для Української Ради Обслуговування, Громадської організації «Український Центр Обслуговування АА», комітетів УКО та інших служб. При простій більшості голосів вони матимуть силу лише рекомендацій.

УКО АА приймає рішення згідно Положення про Конференцію АА в Україні і Положення про Роботу Національної Служби АА в Україні. З усіх питань, не зазначених у цих положеннях, вирішальний голос завжди матимуть члени УКО, які, керуючись інтересами Товариства АА, приймають будь-які рішення, необ- хідні для правильної реалізації головної мети Товариства.
УКО, діючи згідно з принципами проведення виборів в служби АА, визначених у розділі Х Положення про Конференцію, стверджує або відкидає особи, представлені Радою Обслуговування до служби довіреної особи-алкоголіка, довіреної особи-неалкоголіка і національного делегата.

Порядок виборів в служби АА:
1. Служба в АА є привілеєм для кожного члена АА.
2. Перед виборами слід визначити підготовленість кандидатів на служіння.
3. Перед голосуванням слід визначити осіб, які мають право голосу.
4. Перед голосуванням потрібно скласти список кандидатів, які мають право і готових служити, відповідають вимогам, встановленим на початку виборів, і рекомендаціям, що містяться в розділі X Положення про Конференцію.
5. У разі виборів у довірені особи-алкоголіки, довірені особи-неалкоголіки і національні делегати з числа кандидатів, спрямованих регіонами АА на службу до Ради Обслуговування, Українська Конференція по Обслуговуванню голосує окремо по кожній представленій кандидатурі.
6. Перед голосуванням учасникам УКО пропонується ставити запитання кандидатам.
7. Вибори завжди повинні бути таємними.
8. Для голосування учасникам УКО видаються чисті картки, на яких фіксується голос по кандидатурі, що обирається.
9. Якщо на одне місце існує тільки один кандидат, то він вважається обраним, якщо отримав не менше двох третин голосів. У разі відсутності необхідної більшості кандидат вважається не обраним, і виникає вакансія до нових виборів.
10. Якщо на одне місце існує більше одного кандидата, то вважається обраним той кандидат, який отримав не менше двох третин голосів. Якщо ніхто не набрав необхідної більшості голосів, зі списку викреслюється той кандидат, який отримав найменшу кількість голосів. Знову голосують за тих кандидатів, які залишилися в списку. Ця процедура повторюється до 5 разів, або до визначення максимум двох кандидатів. Якщо жоден із цих двох кандидатів не набирає необхідної більшості в дві третини голо- сів, то результат виборів в службу вирішує жеребкування (процедура третього завіту).

Конференція вибирає або підтверджує голів служб УКО АА (Виконавчого редактора журналу «Джерело», координатора служби несення послання у МПВ).

Конференція заслуховує список делегатів та їх заступників до комітетів і служб від регіонів, який зачитує довірена особа-алкоголік відповідного регіону. Також довірена особа-алкоголік представляє для затвердження Конференцією свого заступника та кандидата до служби заступника національного делегата І-го терміну (у парні роки).

Українська Конференція по Обслуговуванню вибирає служби, утворює необхідні комітети УКО, приймає або відкидає рекомендації, планує і задає напрямки роботи, а також консультує (дає поради, рекомендації) Раду Обслуговування, Правління УЦО, Український Центр Обслуговування AA, комітети та інші служби AA. Служби АА підлягають ротації не більше 1/3 свого складу щорічно, відповідно до Положення про Роботу Національної Служби.
З усіх питань (крім виборів! Усі вибори здійснюються шляхом таємного голосування) проводиться відкрите голосування, причому ведучий УКО повинен при голосуванні застосовувати такі принципи:
а) перед голосуванням дати можливість всім бажаючим висловитися і задати питання по предмету голосування;
б) ведучий може запропонувати закінчити дебати, якщо питання або аргументи, висловлені раніше, повторюються;
в) при вичерпанні всіх питань проводиться голосування;
г) після проведення голосування та оголошення його результатів необхідно надати можливість виступити меншості, думка якої завжди повинна бути вислухана на Конференції;
д) можливі зауваження меншості, висловлені в письмовому вигляді, ведучий направляє на розгляд у відповідний комітет і Раду Обслуговування.

Прийняті на УКО рекомендації повинні бути заздалегідь розглянуті на відповідному комітеті і Раді Обслуговування.
Всі справи, розпочаті на УКО і проведені через відповідні комітети і Раду Обслуговування, повинні бути продовжені до їх закінчення. Під закінченням кожної справи повинно розумітися прийняття його як пропозиції, рекомендації або постанови УКО, або його відхилення.

Конференція заслуховує звіти Ради Обслуговування, Правління УЦО, УЦО AA, комітетів УКО та служб, національних делегатів по реалізації головної мети Товариства АА – несення послання до ще страждаючих алкоголіків; також із фінансових питань, видавничої та інформаційної діяльності AA. А також звіти спостерігачів на Конференцію Національної Служби АА у Польщі та в інших країнах.

УКО обговорює і приймає Програму дій Національної Служ- би АА та бюджет УЦО АА.
УКО обирає місце і організатора Всеукраїнського ювілейного Форуму.
УКО може проводити вибори делегатів (спостерігачів) на Конференцію Національної Служби АА у Польщі та в інших країнах.
Під час проведення Конференції відбуваються зібрання комі- тетів і служб УКО та зібрання Ради Обслуговування АА.
Українська Конференція по Обслуговуванню приймає (або відхиляє) пропоновані зміни до «Положення про Конференцію АА в Україні» та «Положення про Роботу Національної Служби АА в Україні», якщо попередня Конференція прийняла рішення про такі зміни.

Ведучий УКО інформує про початок збору питань, які могли б бути предметом обговорення комітетів УКО під час наступного зібрання Конференції, рекомендуючи надсилати їх на адресу УЦО АА.

Українська Конференція по Обслуговуванню повинна скласти звіт про зібрання Конференції і через Український Центр Обслуговування AА відправити його в ESO та GSО.

Кожна Конференція веде протокол свого зібрання. Ведення протоколу є відповідальною справою, оскільки неправильно складений або зовсім не зроблений протокол зводить нанівець роботу Конференції. Тому секретарем має бути досвідчена, підготовлена, поінформована людина: бажано запрошувати секретаря на збори Організаційного комітету та УРО при підготовці Конференції, також секретар повинен вміти працювати з комп’ютером (друкувати, знати відповідні комп’ютерні програми тощо). Складати протокол необхідно по ходу Конференції одразу на електронний пристрій (ноутбук); при внесенні до протоколу результатів голосування голова УРО допомагає секретарю (слідкує за правильністю відображення результатів). Також на основі протоколів минулих Конференцій, програми Конференції та інформації від регіонів можна заздалегідь підготувати шаблон протоколу. Готовий протокол Української Конференції по Обслуговуванню затверджує Рада Обслуговування на най- ближчому зібранні УРО в Інтернеті і розсилає остаточний протокол в УЦО АА, регіони АА, усім членам Конференції та публікує на сайті АА України.

Члени УКО звітують про зібрання Конференції у своїх регіонах.
Під час проведення Української Конференції по Обслуговуванню відбувається Конференція Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA» (відповідно до Статуту ГО «УЦО АА»), під час якої звітують голова Правління та голова Ревізійної комісії УЦО. Всі члени Української Конференції по Обслуговуванню на період своєї служби стають членами Громадської організації «Український Центр Обслуговування AA».

Відносини між Українською Конференцією по Обслуговуванню і Товариством AA, Українською Радою Обслуговування, Правлінням і Українським Центром Обслуговування AA. Співпраця Конференції по Обслуговуванню АА в Україні зі службами АА в світі.

Українська Конференція по Обслуговуванню працює для Товариства АА і обслуговує його, бере участь у всіх справах, що стосуються Товариства в цілому, є опікуном служб AA і хранителем Дванадцяти Кроків AA і Дванадцяти Традицій AA. Завдяки їй Товариство АА в Україні може висловлювати свою думку з усіх актуальних для АА тем, і по справах, що стосуються не- безпечних відхилень від Дванадцяти Традицій АА. Українська Конференція по Обслуговуванню, як виразник групової свідо- мості Товариства АА в Україні, є голосом АА, як єдиного цілого, в Україні.

Всі представники служб, які беруть участь в роботі УКО, мають голосувати за власною волею, самостійно вирішувати, які питання повинні бути поставлені на розгляд УКО з метою отримання інформації, або запропонувати конкретну проблему для обговорення.

Члени Української Конференції по Обслуговуванню, виконуючи службу, керуються духом Дванадцяти Кроків АА, Дванадцяти Традицій АА і Дванадцяти Концепцій для Всесвітньої Служби АА.

Ніякі зміни не можуть бути зроблені в Дванадцяти Кроках АА, Дванадцяти Традиціях АА і Дванадцяти Концепціях для Всесвітньої Служби АА без письмового дозволу трьох чвертей всіх груп АА по всьому світу.

Чи може Конференція представляти АА в цілому?
Ось що говорить про це один із засновників АА Білл У. в Принципі III з «Дванадцяти концепцій організації всесвітнього обслуговування АА»:
А) За винятком положень свого Статуту про зворотне, Конференція завжди повинна вирішувати, які питання вона буде вирішувати повністю у рамках своєї власної відповідальності, а які передати групам АА (або, що більш прийнято – членам комітетів або представникам груп) для виявлення думки або отримання від них прямої вказівки. Отже, необхідно чітко зрозуміти і погодитися з тим, що наші Делегати на Конференцію є, перш за все, працівниками всесвітнього обслуговування всього АА і лише потім, у допоміжній ролі вони представляють свої відповідні округи. Тому, при прийнятті на Конференції остаточних рішень, вони повинні бути наділені правом голосувати так, як їм підказує їх розум і совість на той момент.

В) Подібним же чином Опікуни Ради з загального обслуговування АА (діючи, звичайно ж, в рамках вимог їх власного Статуту і Положення) завжди повинні бути в змозі вирішувати, коли вони будуть діяти самостійно, беручи на себе всю відповідальність, і коли вони проситимуть Конференцію дати свої вказівки, затвердити рекомендацію або прийняти конкретне рішення або настанови.

С) У рамках їх явно визначених або зазвичай передбачуваних обов’язків усі обслуговуючі корпорації Штаб-квартири, комітети, штатні працівники або керівники також повинні мати право вирішувати, коли вони будуть діяти повністю самостійно, а коли будуть передавати проблемні питання в наступну вищу інстанцію.
Українська Конференція по Обслуговуванню, будучи голосом Товариства АА в Україні, виробляє рекомендації для Української Ради Обслуговування АА, Правління Українського Центру Обслуговування АА та Українського Центру Обслуговування AA з усіх питань, пов’язаних із здійсненням головної мети Товариства АА, яка витікає з V традиції.

Для досягнення цієї мети прийнятий принцип, який говорить, що рішення, прийняті принаймні 2/3 голосів членів УКО, які беруть участь в голосуванні, будуть вважатися обов’язковими для Української Ради Обслуговування АА, Правління Українського Центру Обслуговування АА та Українського Центру Обслуговування AA.

Оскільки УЦО є юридичною особою, а Правління УЦО і сам Український Центр Обслуговування AA дотримуються положень законів, що стосуються діяльності УЦО в Україні, жодна з рекомендацій Української Конференції по Обслуговуванню не може вступати в протиріччя з нормами законів, яких дотримуються Правління Центру та УЦО при здійсненні юридичних дій, пов’язаних із функціонуванням Товариства АА в Україні.

Перевага принаймні в 2/3 голосів голосуючих членів Української Конференції по Обслуговуванню може привести до реорганізації Правління УЦО та Українського Центру Обслуговування AA і його співробітників, якщо така реорганізація буде дійсно необхідна.

Конференція по Обслуговуванню АА в Україні співпрацює з всесвітніми і європейськими службами АА, і національними спільнотами AA через національних делегатів, довірених осіб, а також Український Центр Обслуговування AA.
Зарубіжні контакти координуються Українською Радою Обслуговування.